I enkäten om delaktighet efterlyste kommuninvånarna mer information om ekonomin och beslutsfattandet samt involverande beslutsfattande

Lovisa stad frågade på sommaren om kommuninvånarnas åsikter om delaktighet. Resultaten av och konsekvenserna för enkäten har beaktats som en del av ett mer omfattande program, Lovisa stads program för delaktighet. Programmet uppgjordes av stadens arbetsgrupp för välfärd.

Delaktighetsenkäten utfördes 9.6–5.7.2020. Det sammanlagda antalet personer som svarade på enkäten var 174. Majoriteten representerade åldersgrupperna 50–64-åringar (37 %) och 35–49-åringar (35 %).

I enkäten frågade man bland annat vilka av stadens verksamheter intresserar kommuninvånarna och hur mycket, vilka av stadens verksamheter de skulle önska mer information om och från vilka kanaler de får information. I enkäten bad man också om åsikter angående utvecklingen av stadens kundservice.

I svaren lyftes kraftigt fram intresse gentemot stadens beslutsfattande, kultur-, idrotts- och ungdomstjänsterna, boende- och miljötjänsterna samt social- och hälsovårdstjänsterna. Svararna efterlyste mer information bland annat om beslutsfattandet och ekonomin samt de nätverk i vilka staden är verksam.

Svararna upplevde att de fick mest information om stadens ärenden från lokaltidningarna, stadens olika kanaler för sociala medier, stadens webbsidor och djungeltelegrafen.

För att få bättre åtkomst till information önskade man bland annat officiella anslagstavlor till byarna, kundservicejour i byarna, byakvällar, meddelanden som distribueras till hemmet och framför allt öppenhet i att meddela om stadens angelägenheter.

Kommuninvånarna önskar involverande beslutsfattande

Av enkätens svar framgick kraftigt en önskan om att beslutsfattandet skulle vara mer involverande än nu. Man önskade att företagarna och tredje sektorn skulle delta i beredningsskedet för beslutsfattandet. Dessutom önskade man att det skulle meddelas om ärenden som är i beredning redan innan beslutsfattandet.

I svaren kritiserades staden för en alltför stor centrumsorientering. Det framkom bland svararna även brist på förtroende gentemot stadens ledning.

Majoriteten av svararna var villiga att delta och påverka i stadens verksamhet i synnerhet med röstningar samt genom att delta i evenemang som ordnas och i talkoarbeten.

I enkätens del ”ordet är fritt” önskade man bland annat följande av staden: ”Mer öppen informering i förväg om ärenden under beredning som ska till beslutsfattande​”, ”mer elektroniska tjänster och blanketter”, ”tjänsterna ska bevaras och förbättras i Forsby, och man bör satsa på marknadsföring av Forsby för att få nya invånare”,​ ”en involverande del ska inkorporeras som en del av processerna för att uppgöra strategin och olika program”​, ”det är svårt att hitta uppgifter från stadens webbsidor, och informationen är inte à jour överallt”​ och ”att beakta nya invånare”.

Programmet för delaktighet är för närvarande i nämnderna för utlåtanden, varefter den fortsätter via stadsstyrelsen till stadsfullmäktige för godkännande.

Delaktighetsenkäten (på finska)

Utkast till Lovisa stads program för delaktighet 2021-2023