Talouden tasapainottamisohjelma etenee kaupunginvaltuustoon muutetun päätösehdotuksen mukaisesti

Kaupunginhallitus päätti 2.7.2020 pitämässään kokouksessa hyväksyä muutetun päätösehdotuksen Loviisan kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaksi 2020–2022. Kaupunginvaltuusto päättää tasapainottamisohjelmasta torstaina 9.7.2020.

Kaupunginhallitus toteaa, että tasapainottamisohjelmassa ehdotettu tulos 2,4 miljoonaa euroa ei vastaa pysyville säästöille määrättyä tavoitetta ja edellyttää vielä 20 henkilötyövuoden henkilöstösäästöjä, jakautuen keskusten välille niiden koon mukaisesti. Asiasta käydään tarvittavat yhteistoimintaneuvottelut.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että ehdotettujen lomautusten kestot vähennetään kolmesta viikosta kahteen viikkoon. Lisäksi kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan poistamalla esittelytekstistä kohdan ”Kaikki kaupungin liitteet käännetään toiselle kotimaiselle kielelle vain kaupunginvaltuuston kokouksiin”.

Ehdotus kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaksi 2020–2022 etenee muutetun päätösehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Palveluverkkoon ehdotetaan supistuksia

Tasapainottamisohjelma, joka hyväksyttiin tiistaina 30.6.2020 päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa, sisältää arviolta 5,7 miljoonan euron säästöt vuosina 2020–2022.

Tasapainottamisohjelman esitykset säästökohteiksi on jaettu kolmeen eri kategoriaan: palveluverkon supistaminen, henkilöstövaikutukset ja -vähennykset sekä palveluiden tuottamisen supistukset ja muut säästöt. Kategoria palveluverkon supistaminen sisältää muun muassa Koskenkylän terveysaseman, Lapinjärven terveysaseman ja Haddom skolan lakkauttamiset. Suljettavaksi esitetään myös Tesjoen kirjasto ja matkailutoimisto, jonka toiminta organisoidaan uudelleen ja asiakaspalvelu siirrettäisiin Lovinfon hoidettavaksi. Lisäksi vähennettäisiin ulkoliikuntapaikkojen määrää ja ylläpitoa.

Palveluiden tuottamisen supistukset ja muut säästöt sisältävät muun muassa kotihoidon kuntalisän lakkauttamisen. Lisäksi vähennetään kaupungin omistuksessa olevia kiinteistöjä ja pienennetään merkittävästi kiinteistöhuollon ostopalveluja. Tuntikehystä esitetään pienennettäväksi 1.8.2021 alkaen ja kansalaisopiston kurssien määrää vähennettäväksi 700 tunnilla. Pernajan kirjasto muutettaisiin omatoimikirjastoksi.

Talouden tasapainottamisesta kysyttiin henkilöstöltä ja kuntalaisilta

Tasapainottamisohjelmaa laadittaessa huomioitiin kaupungin työntekijöille ja kuntalaisille tehtyjen kyselyjen tulokset. Molemmissa kyselyissä kysyttiin muun muassa keinoja menojen tai palveluiden vähentämiseksi sekä keinoja tulojen lisäämiseksi.

Menojen vähentämisen osalta yleisimmät vastaukset koskivat asuntomessuja ja muiden tulevien investointien kriittistä tarkistamista, kaupungin esimiesten ja työntekijöiden sekä palkattavien sijaisten määrän tarkistamista. Lisäksi vastauksissa tuotiin esille, että kaupungin aamu- ja iltapäivätoimintaa ja kulttuuri- ja kirjastopalveluiden laajuutta ja toimintaa tulisi tarkistaa.

Yleisimpinä vastauksina liittyen keinoihin tulojen lisäämiseksi esiintyivät kaupungin eri toimintoihin liittyvien asiakasmaksujen korottaminen, tonttikaupan myynnin tehostaminen ja alennetut tonttihinnat. Uusien asukkaiden houkutteleminen, veroprosentin nostaminen sekä nykyisten ja tulevien yritysten

tukeminen eri keinoilla olivat myös niitä keinoja, joilla sekä henkilökunta että kuntalaiset kasvattaisivat kaupungin tuloja.

Tarkemmat keskuskohtaiset toimenpide-ehdotukset näkyvät kaupunginhallituksen esityslistalta 2.7.2020 (liitteenä). Kaupunginhallituksen kokouksessa tekemät muutokset käyvät ilmi kaupunginvaltuuston esityslistalta, joka julkaistaan perjantaina 3.7.2020.

KH15_20200702_lisälista

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, puh. 040 551 7551

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén, puh. 040 197 2569