Balanseringsprogrammet för ekonomin går vidare till stadsfullmäktige enligt det förändrade förslaget till beslut

Stadsstyrelsen godkände med ändrat förslag till beslut balanseringsprogrammet för Lovisa stads ekonomi för åren 2020–2022 i sitt sammanträdande 2.7.2020.

Stadsstyrelsen konstaterar att balanseringsprogrammets föreslagna resultat på 2,4 miljoner euro inte motsvarar det fastställda målet på bestående inbesparingar och förutsätter ytterligare personalminskningar på 20 årsverken fördelat på centralerna enligt deras storlek. De samarbetsförhandlingar som behövs förs om saken.

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att tiden för föreslagna permitteringar minskas från tre veckor till två veckor. Tillika förändrade stadsdirektören sitt förslag till beslut genom att i föredragningen avlägsna punkten ”alla stadens bilagor översätts till det andra inhemska språket enbart för stadsfullmäktiges sammanträden”.

Förslaget till stadens balanseringsprogram för åren 2020–2022 går vidare till stadsfullmäktige enligt det förändrade förslaget till beslut.

Inskränkningar av servicenätet föreslås

Balanseringsprogrammet, som godkändes under samarbetsförhandlingarna som avslutades tisdag 30.6.2020, omfattar uppskattningsvis besparingar på 5,7 miljoner euro 2020–2022.

Balanseringsprogrammets förslag till sparobjekt har indelats i tre olika kategorier: inskränkning av servicenätet, personalkonsekvenser och – minskningar samt inskränkningar i tjänsteproduktionen och övriga besparingar. Kategorien inskränkning av servicenätet innefattar bland annat stängning av Forsby hälsostation och Lappträsk hälsostation och nedläggning av Haddom skola. Det föreslås också att Tessjö bibliotek och turistbyrån ska stängas. Turistbyråns verksamhet skulle omorganiseras och kundbetjäningen överföras till Lovinfo. Dessutom skulle antalet idrottsplatser utomhus samt deras underhåll minskas.

Inskränkningarna i tjänsteproduktionen och övriga besparingar innefattar bland annat att utbetalningen av kommuntillägget till hemvårdsstödet slopas. Dessutom minskar man antalet fastigheter som är i stadens ägo, och inom fastighetsskötseln minskar man avsevärt omfattningen av köpta tjänster. Det föreslås att

timresursen ska minskas 1.8.2021 och att kursantalet vid medborgarinstitutet minskas med 700 timmar. Pernå bibliotek omvandlas till ett meröppet bibliotek.

Personalen och kommuninvånarna blev tillfrågade om hur ekonomin kunde balanseras

När balanseringsprogrammet utarbetades beaktades resultaten från de förfrågningar som hade riktats till stadens anställda och kommuninvånarna. I båda enkäterna frågade man bland annat hur utgifterna eller servicen kunde minskas och hur inkomsterna kunde ökas.

Med tanke på minskningen av utgifter gällde de vanligaste svaren en kritisk granskning av bostadsmässan och andra kommande investeringar och en justering av antalet chefer och anställda samt antalet vikarier som anställs. I svaren lyftes dessutom fram att stadens morgon- och eftermiddagsverksamhet samt kultur- och biblioteksväsendets omfattning och verksamhet bör granskas.

De vanligaste svaren på frågan om hur inkomsterna kunde ökas var inriktade på stadens olika verksamheter och förhöjda kundavgifter, effektiverad försäljning av tomter och lägre tomtpriser. För att öka stadens inkomster skulle personalen och kommuninvånarna locka nya invånare, höja skattesatsen och stöda nuvarande och kommande företag på olika sätt.

Mer detaljerade centralspecifika förslag till åtgärder finns på stadsstyrelsens föredragningslista 2.7.2020 (bifogad). De ändringar som gjordes på stadsstyrelsens sammanträde framgår av stadsfullmäktiges föredragningslista som publiceras fredag 3.7.2020.

STST15_20200702_tilläggslista

Mer information:

stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, puh. 040 551 7551

stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén, puh. 040 197 2569