Loviisan kaupunki myy osan Strömforsin ruukin historiallisesta alueesta rakennuksineen

Strömforsin ruukki sijaitsee Ruotsinpyhtään kirkonkylässä, noin 18 kilometriä Loviisan keskustasta. Strömforsin ruukki on yksi maamme vanhimmista rautaruukeista ja parhaiten säilyneistä ruukkiyhdyskunnista, ja sen juuret ulottuvat 1600-luvulle.

Letkutorni - Strömforsin ruukki. Slangtornet - Strömfors bruk

Vapaaherra Johan Creutz perusti sinne vuonna 1695 ensimmäisen kankivasarapajan. Kauppaneuvos Antti Ahlström osti ruukin ympäröivine maineen vuonna 1886. Rautaruukkipajat lopettivat tuotantonsa 1950 toimittuaan lähes samalla tekniikalla yli 250 vuotta. A. Ahlström perusti 1947 ruukkiin muovi- ja sähkötarvikkeita valmistavan uuden tehtaan.

Patruunasukupolvien luoma miljöö on säilynyt näihin päiviin asti lähes ennallaan vahvan omaleimaisena ja viehättävänä kokonaisuutena. Ruotsinpyhtään ruukkialueelle vahvistettiin vuonna 1969 suojelukaava, joka on Suomen ensimmäinen haja-asutusalueen taajaman suojelukaava. Strömforsin ruukki sisältyy vuonna 2009 valtioneuvoston päätöksellä voimaantulleeseen Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiluetteloon (RKY 2009) ja ruukkialue on RKY:n mukaisessa Museoviraston suojeluksessa. Vuoden 2010 alussa toteutuneessa kuntaliitoksessa Ruotsinpyhtään kunta ruukkialueineen yhdistyi osaksi Loviisan kaupunkia.

Loviisan kaupunginvaltuuston päätöksellä Strömforsin ruukin historialliselta alueelta myydään seuraava kiinteistökokonaisuus niihin liittyvillä maapohjilla määräaloina.

Myytävät kohteet:

Sijainti Ruotsinpyhtää, 07970 Loviisa

Rakennusten tai määräalojen pinta-aloja ei ole tarkemitattu, eikä kauppasumma osaksikaan määritelty pinta-alojen perusteella. Tarjoajaa tai ostajaa kehotetaan ennen kaupantekoa tarkemittamaan rakennusten ja määräalojen mitat, mikäli näillä on ostopäätökseen merkitystä. Ostajalla ei ole oikeutta kaupan jälkeen esittää virhevaatimuksia rakennusten tai määräalojen pinta-aloihin tai mittoihin liittyen.

Rakennukset ovat Museoviraston suojeluksessa. Rakennuksiin kohdistuvia korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa tulee aina olla yhteydessä paikalliseen vastuumuseoon.

Rakennusten tiedot:

KOHDE Kerrosala, noin m2 Osoite suuntaa antava korjausvelka arvio, €
Navetta 960 Ruukintie 10 G 487 000
Alapaja 866 Ruukintie 11 A 150 000
Talli 1 000 Ruukintie 10 F 464 000
Verkhuusi 224 Ruukintie 11 B ei tehty
Saha 1 669 Ruukintie 17 308 000
Aitta 35 Ruukintie 10 73 000
Letkuvaja 105,5 Ruukintie 10 B 95 000
Sauna 93 Ruukintie 10 I 181 000

Yhteensä noin 4 952,5 m2

Rakennusten pinta-aloja ei ole tarkastusmitattu ja kauppahintaa vahvistettaessa kohde sellaisenaan muodostaa ensisijaisen tiedon ja ilmoitetut pinta-alat toissijaisen tiedon.

Rakennukset myydään nykyisessä kunnossaan ostajan remontoitavaksi. Tarjoajaa tai ostajaa kehotetaan ennen kaupantekoa tutustumaan rakennusten kuntoon ja niistä tehtyihin kuntotutkimuksiin. Ostajalla ei ole oikeutta kaupan jälkeen esittää virhevaatimuksia rakennusten kuntoon liittyen.

Myytävät määräalat:

Määräalalla sijaitsevat rakennukset pinta-ala, noin m2 (±10 %)
Navetta ja talli 3 900
Sauna 2 100
Aitta 130
Letkuvaja 500
Saha 1 800
Alapaja ja Verkhuusi 2 700

 

Myytävän maa-alueen pinta-ala on yhteensä noin 11 130 m2, karttakuva liitteenä 1. Liite 1. Strömforsin ruukki - myynti-ilmoitus - kartta 2021 Bilaga 1. Strömfors bruk - försäljningsannons - karta

Myytävän maa-alueen pinta-ala voi vaihdella ±10 % ilmoitetusta alasta.

Muuta tietoa:

Myytäviin rakennuksiin ja määräaloihin liittyy rasitteita. Rasitteita muodostuu muun muassa seuraavista lajeista: palohälytys-, lämpökeskus- ja lämpöverkkorakenteet, talousvesijohdot, viemärijohdot ja -kaivot, puhelin-, sähkö- ja lämpöjohdot tai muut johdot, kulkuyhteydet, sillat, maanalaiset kanavat ja laiturirakenteet. Rasitteet yksilöidään tarkemmin myyntisopimuksessa.

Rakennukset myydään nykyisessä kunnossaan. Rakennusten kunto on huono ja niiden korjaustarve suuri. Rakennuksista on tehty kuntoarviot vuoden 2018 lopussa. Kuntoarviot voi pyytää lisätietona ilmoituksen lopussa olevista yhteystiedoista. Huomioitavaa on, että kuntoarvioissa ei ole huomioitu korjausten välittömiä ja välillisiä kustannuksia eikä arvioitu suojelusta aiheutuvia korjaustapakustannuksia eikä mitään muutoskustannuksia. Kuntoarviot eivät ole täysin kattavia. Loviisan kaupunki suorittaa kesän 2021 aikana lisää rakennusten kuntoarviointia.

Osassa rakennuksia on voimassaolevat vuokrasopimukset, jotka siirtyvät liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 31. §:n mukaisesti uudelle omistajalle. Vuokrasopimukset koskevat liikehuoneistoja eli alueella toimii vuokralaisina useita pienyrityksiä. Kiinteistöihin liittyy kahdeksan määräaikaista vuokrasopimusta, joista viimeisin päättyy 30.9.2021 ja yhdeksän toistaiseksi voimassaolevaa sopimusta, joissa irtisanomisaika vaihtelee 1–6 kuukauden välillä. Vuokrasopimuksista voi pyytää lisätietoja ilmoituksen lopussa olevista yhteystiedoista. Näiden lisäksi Ruukin kyläyhdistyksellä on ollut käytössään joitain tiloja suullisesti sovittuna.

Alapaja-rakennuksessa on useita suuria museoesineitä, joiden siirtäminen ei ole mahdollista rakenteita rikkomatta. Alapajan museoesineistön omistaja A. Ahlström Kiinteistöt Oy on tietoinen kiinteistön myynnistä. Myyntisopimuksen laatimisen yhteydessä sovitaan erikseen tulevasta museotoiminnasta sekä esineistön deponoinnista Alapajan tiloissa.

Alapaja Kymijoen rannalla Strömforsin ruukissa. Nedre Smedjan vid Kymmene Älv i Strömfors bruk.
Alapaja Kymijoen rannalla. Kuva: Johanna Holvikallio

Alueella voimassa olevat kaavat ja määräykset sekä meneillään olevat muutokset

Alueelle vahvistettiin vuonna 1969 suojelukaava. Voimassa olevat kaavat on laadittu rakennuslain aikana. Ruukin keskeisille alueille ollaan laatimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia asemakaavamuutoksia, sillä nykyinen kaava ei ota huomioon ruukin tulevaa kehittämistä eikä nykyisen kaavan puitteissa voida muodostaa toivottuja kiinteistöjä tai katuverkkoa eikä kehittää alueen tulevaa käyttöä.

Ruukin kaava-alueella asemakaavan ajanmukaistamisen tarve koskee muun muassa kaavan käyttötarkoitusta, rakennusoikeutta, korttelirakennetta, katuverkkoa, kevyenliikenteen reitistöä, viheralueita, yleisiä alueita, rasitteita, jätteidenkäsittelyä, aitaamista, ajoneuvojen pysäköintiä, tulvasuojelua ja rakennussuojelua.

Strömforsin ruukin alueella on vireillä kolme asemakaavanmuutosta. Asemakaavanmuutokset tulevat etenemään vaiheittain vuosina 2021 ja 2022. Asemakaavanmuutoksissa tarkistetaan muun muassa korttelialueiden käyttötarkoituksia ja rajoja, katuverkkoa, kevyenliikenteen reittiyhteyksiä, ajoneuvojen pysäköintiä ja rakennussuojelua sekä osoitetaan tarvittavin merkinnöin ja määräyksin muun muassa rasitteet ja jätehuoltoon liittyvät varaukset sekä kulttuuriympäristöön ja luonnonsuojeluun liittyvät arvot. Suunnittelualueen pohjakartta on tarkistettu ja alueelle ollaan parhaillaan laatimassa rakennushistoriaselvityksiä. Alueelle on laadittu myös useita muita kaavoitukseen liittyviä selvityksiä ja niitä tullaan tarvittaessa laatimaan lisää.

Kaavan laadinnan tueksi alueesta tarvitaan kehittämiseen liittyvät tiedot ja suunnitelmat. Kaavoitusvaiheessa määritetään alueen rakennusten käyttötarkoitukset. Tarjoajan tulee huomioida, että tämä kaavoitus tuo mahdollisesti mukanaan muutoksia myytävään alueeseen ja rasitteisiin.

Strömforsin ruukin Letkutorni. Slangtornet i Strömfors bruk

Rakennukset ja niihin liittyvä maa-alue myydään seuraavien arviointiperusteiden mukaan:

40 % hinta (0–40 pistettä)

10 % toiminnan kansainvälinen matkailullinen merkittävyys (0–10 pistettä)

50 % toimintaidean ja liiketoimintasuunnitelman vaikuttavuus (0–50 pistettä) *

* Toimintaideassa ja liiketoimintasuunnitelmassa tulee ilmetä, miten alueen historiallisia arvoja hyödynnetään ja kuinka alueen pienyrittäjät huomioidaan.

Tarjouksen liitteenä tulee olla todistus maksetuista veroista ja kaupparekisteriote. Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna.

Tarjoukset arvioidaan vapaasti yllämainituin arviointiperustein. Loviisan kaupunki pidättää itsellään oikeuden vapaasti hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Tarjouksessa tarjoajan tulee ilmoittaa kiinteistökokonaisuudesta tarjoamansa kokonaishinnan.

Kirjallinen ostotarjous pyydettyine suunnitelmineen, tietoineen ja liitteineen pyydetään lähettämään sähköpostitse 2.8.2021 kello 15.00 mennessä otsikolla ”Tarjous Ruukki” osoitteeseen: kaupunki@loviisa.fi

Lisätietoja:

Sari Paljakka, sari.paljakka@loviisa.fi

Antti Kinnunen, antti.kinnunen@loviisa.fi