Vahva yritysverkosto

Elinvoimaiset yritysverkostot tarjoavat synergiaetuja mm. rakennus, metalli-, merenkulku- ja luovien alojen pk-yrityksille.

Metalli Talli – Metalliyrityksille voimaa verkostoitumalla

Metalli Talli -projektin avulla on vauhditettu yritysten yhteistyötä ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuettu metallialan verkostomaisen liiketoimintamallin synnyttämistä alueella. Hankkeen avulla on koottu alueen metallialan toimijat yhteen, kartoitettu yritysten osaaminen, resurssit ja kapasiteetit sekä käynnistetty ohutlevy- ja maalaamotyöryhmät, jotka asiantuntijoiden avustuksella ovat ratkoneet teemoihinsa liittyviä haasteita ja suunnitelleet kehitystoimenpiteitä. Projektissa on tehty myös konepajahotellin toteutettavuustutkimus, jolla selvitettiin mahdollisuuksia koota keskeiset alihankkijat saman katon alle päähankkijana toimivan Hollming Works Oy:n Loviisan konepajan kanssa.  Lisäksi on toteutettu logistiikkaselvitys yhteisten hankintojen ja kuljetusten mahdollistamien kustannussäästöjen ja tehostamistarpeiden selvittämiseksi.

Yrityskoulutus – Kilpailukykyä osaavan henkilöstön voimin

Yrityskoulutus Itä-Uudellamaalla -hankkeen avulla on kehitetty yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä osaavan henkilöstön voimin. Projektilla on vauhditettu työvoiman koulutusta ja pyritty vastaamaan talouden laskusuhdanteen yrityksille aiheuttamiin ongelmiin. Yritysten kyky selviytyä haasteellisessa suhdannetilanteessa on parantunut henkilöstön osaamistason noustessa. Samalla koulutuksiin osallistuvien työntekijöiden työmarkkinakelpoisuus on parantunu.

Projekti aktivoi yrityksiä kilpailukykynsä sekä henkilöstönsä osaamisen ja uran kehittämiseen sekä toimi koulutusten palveluohjaajana. Projekti hyödynsi Uudenmaan ELY-keskuksen tuottamia yli kymmenen päivää kestäviä täsmäkoulutuksia sekä muita valmiita ELY-keskuksen yrityskehittämisen tuotteita.

Smart City Hub – Älykkäiden ympäristöratkaisujen kehittäminen

Hankkeessa on synnytetty alueelle SmartCityHub -kehittämisalusta, joka yhdistää vihreän talouden tarpeet, muutostrendit ja edelläkävijämahdollisuudet. Hankkeessa linkitettiin yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa oleva ympäristöteknologiaosaaminen tavalla, jolla saatiin käyntiin kehitys uusille cleantech -ratkaisuille. Pilotoitu kehittämisalusta keskittyy ekotehokkaan ja älykkään rakentamisen, asumisen ja liikenteen ratkaisuihin sekä vesi- ja jätehuollon teknologioihin ja osaamiseen.

Itä-Uuttamaata käsittävässä osahankkeessa määriteltiin Porvoon ja itäisen Uudenmaan cleantech -profiili ja käynnistettiin yritysten ja kaupunkien vuoropuhelu ja verkostotoiminta kohti yhteisiä tavoitteita. Posintran toimeksiannosta Synocus Oy kartoitti yli 40:n itäuusmaalaisen yrityksen tavoitteita ja kiinnostusta yhteistyöhön cleantech -teeman ympärillä.