Loviisa-lisä

Loviisan kaupunki haluaa edistää työllistymistä paikallisesti Loviisa-lisällä. Sitä voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille ja yrityksille niiden palkatessa Loviisassa vakituisesti asuvan työntekijän, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 12 kuukautta tai saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 200 päivää. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai perustua oppisopimukseen.

Loviisa-lisä on harkinnanvarainen määrärahasidonnainen etuus, jota voidaan myöntää enintään kahdeksan (8) kuukauden ajalle. Loviisa-lisän määrä on enintään 350 euroa kuukaudessa. Loviisa-lisän määrään vaikuttavat työnantajan palkkaukseen saadut muut mahdolliset tuet, kuten palkkatuki tai oppisopimuksesta maksettava koulutuskorvaus.

Yleishyödyllisen yhdistyksen tulee huomioida, ettei Loviisa-lisää saa yhdessä muiden mahdollisten palkkaukseen myönnettävien tukien kanssa ylittää valtiontukien enimmäismäärää, eli 100%.

Elinkeinotoimintaa harjoittavien yritysten ja yhteisöjen tulee huomioida, että Loviisa-lisä on de minimis- tuki (komission asetus (EY) nr 1407/2013). Mikäli elinkeinotoimintaa harjoittavan yrityksen tai yhteisön saamat de minimis -tuet ylittävät 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana, ei Loviisa-lisää voida myöntää.

Loviisa-lisää ei myönnetä hyvinvointialueille, valtiolle, yksityishenkilölle tai yksityiselle taloudelle, kunnille tai kuntien osaomistamille yhtiöille ja konsernikuntayhtymille.

Harkitsetko Loviisa-lisän hakemista? Tutustuthan huolellisesti hakuohjeisiin.

Loviisa-lisä yleishyödyllisille yhdistyksille:

Tarkempi hakuohje, hakemus ja palkattavan työntekijän suostumuslomake.

Loviisa-lisä elinkeinotoimintaa harjoittaville yrityksille ja yhteisöille:

Tarkempi hakuohje, hakemus ja palkattavan työntekijän suostumuslomake.

Lisätietoa:

Loviisan kaupunki

Kaisu Lempinen
työllisyyskoordinaattori
p. 040 168 5283
tyollisyys@loviisa.fi