Lovisatillägg

För arbetsgivare beviljas ett Lovisatillägg för anställande av en arbetslös som fått arbetsmarknadsunderstöd i över 300 dagar.

Lovisa stad vill främja sysselsättningen lokalt genom ett Lovisatillägg. Lovisatillägg kan beviljas registrerade föreningar och företag när de anställer en arbetstagare som är stadigvarande bosatt i Lovisa och som har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån i minst 12 månader eller fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet i minst 200 dagar. Anställningen kan vara en tillsvidareanställning, en visstidsanställning eller grunda sig på ett läroavtal.

Lovisatillägget är anslagsbundet och beviljas enligt prövning. Tillägget kan beviljas för högst åtta (8) månader. Lovisatillägget uppgår till högst 350 euro i månaden. Beloppet på Lovisatillägget påverkas av eventuella övriga bidrag som arbetsgivaren fått för avlönandet, såsom lönesubvention eller utbildningsersättning för läroavtal.

Allmännyttiga föreningar ska beakta att Lovisatillägget tillsammans med eventuella övriga stöd som beviljas för avlönandet inte får överstiga maximibeloppet för statligt stöd, det vill säga 100 procent.

Företag och samfund ska beakta att Lovisatillägget utgör ett de minimis-stöd (kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013). Om det sammanlagda beloppet av de de minimis-stöd som betalas till företag eller samfund som bedriver näringsverksamhet överskrider 200 000 euro under innevarande år och de två föregående åren kan Lovisatillägget inte beviljas.

Lovisatillägg beviljas inte välfärdsområden, staten, privatpersoner eller privata hushåll, kommuner eller sådana bolag eller kommunkoncerner som kommuner är delägare i.

 

Överväger du att ansöka om Lovisatillägg? Läs ansökningsanvisningarna noggrant

Lovisatillägget för allmännyttiga föreningar:

Mer detaljerade ansökningsanvisningar, ansökan samt samtyckesblankett för den arbetstagare som ska anställas.

Lovisatillägget för företag och sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet:

Mer detaljerade ansökningsanvisningar, ansökan samt samtyckesblankett för den arbetstagare som ska anställas.

 

Ytterligare information:

Lovisa stad

Kaisu Lempinen
sysselsättningskoordinator
tfn 040 168 52 83
tyollisyys@loviisa.fi