Lovisatillägg

För arbetsgivare beviljas ett Lovisatillägg för anställande av en arbetslös som fått arbetsmarknadsunderstöd i över 300 dagar.

Lovisatillägg beviljas till företag, föreningar, stiftelser och privata arbetsgivare.

Förutsättningen för att tillägget beviljas är att arbetsgivaren anställer en långtidsarbetslös (som fått arbetsmarknadsunderstöd i över 300 dagar) som bor i Lovisa till ett anställningsförhållande och att arbets- och näringsbyrån har beviljat lönesubvention för detta. Tillägget beviljas för högst åtta månader.

Lovisatillägget uppgår till 300 euro per månad 2020.

 

Ansokningsblankett/TP012020

Principer och praxis för stödet

 

Principer och praxis för stödet

1. Staden stöder företag och föreningar endast vid sysselsättningen av långtidsarbetslösa Lovisabor (personer som i över 300 dagar fått arbetsmarknadsstöd). Längden på sysselsättningsperioden ska vara minst åtta (8) månader (35 veckor). Arbetstiden per vecka ska vara minst 18 timmar och lönesättningen ska följa kollektivavtalet eller i avsaknad av kollektivavtal vara minst 1 187 euro per månad.
2. Stödets belopp är 300 euro i månaden och stödet är bundet till det anslag som reserverats för ändamålet.
3. Stödet från staden ansöks skriftligt med blankett TP01/2020 innan anställningsförhållandet ingås.
4. Beslutet om stödet skickas skriftligt enligt de kontaktuppgifter som den sökande angett. Stödet kan enligt prövning avslås om anställningsförhållandet ingåtts innan ansökan om stöd har lämnats in. Stöd betalas inte retroaktivt.
5. Stödet från staden utbetalas månadsvis i efterhand utgående från fakturering. Av fakturan ska framgå fakturerarens kontaktuppgifter, namnet på personen som sysselsatts, arbetsuppgiften, arbetstiden per vecka, den utbetalade lönen och lönebikostnaderna specificerat.
6. Faktureringsadress: Instruktioner för hur du skickar fakturor till Lovisa stad. Beställaridentifikation: L113
7. Företaget eller föreningen som sysselsätter en person förbinder sig att omedelbart meddela om ändringar som gäller det anställningsförhållande som understöds. Ett stöd som utbetalats utan grund kan återindrivas.