Lovisatillägg

För arbetsgivare beviljas ett Lovisatillägg för anställande av en arbetslös som fått arbetsmarknadsunderstöd i över 300 dagar.

Lovisatillägg beviljas till företag, föreningar, stiftelser och privata arbetsgivare.

Förutsättningen för att tillägget beviljas är att arbetsgivaren anställer en långtidsarbetslös (som fått arbetsmarknadsunderstöd i över 300 dagar) som bor i Lovisa till ett anställningsförhållande och att arbets- och näringsbyrån har beviljat lönesubvention för detta. Tillägget beviljas för högst åtta månader.

Lovisatillägget uppgår till 200 euro per månad 2022.

Ansokningsblankett/TP012020

Principer och praxis för stödet

(Uppdaterad 19.9.2022)

  1. Stadens stöder företag och föreningar i sysselsättningen av enbart Lovisastadda långtidsarbetslösa (över 300 dagar arbetsmarknadsunderstöd). Sysselsättningsperioden ska vara minst åtta (8) månader (35 veckor). Arbetstiden ska vara minst 18 timmar per vecka och lönen enligt kollektivavtalet eller i avsaknad av ett kollektivavtal minst 1 283 euro i månaden.
  2. Stödets storlek är 2022 maximalt 200 euro i månaden och beloppet är bundet till anslaget som reserverats för ändamålet samt till lönebidragsbeloppet som företaget, föreningen eller organisationen får.
  3. Stadens stöd ansöks skriftligt med blanketten TP01/2020 innan anställningsförhållandet inleds. Blanketten inlämnas på kundservicekontoret Lovinfo (Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa)
  4. Beslutet om stödet skickas skriftligt enligt de kontaktuppgifter som den sökande meddelat. Om anställningsförhållandet börjat innan stödansökan lämnats in kan stödet avslås efter prövning. Stöd betalas inte retroaktivt.
  5. Stadens stöd betalas månatligt i efterskott utifrån fakturering. Av fakturan ska framgå fakturerarens kontaktuppgifter, de sysselsattas namn, arbetsuppgift, arbetstid per vecka och betalad lön samt specificerade personalbikostnader.
  6. Faktureringsadress: Se stadens faktureringsuppgifter här. Beställarkod: L113
  7. Det sysselsättande företaget eller den sysselsättande föreningen förbinder sig att utan dröjsmål meddela om förändringar i anställningsförhållande som stöds. Stöd som betalats utan motivering kan återkrävas.
  8. Ytterligare information av sysselsättningskoordinator Kaisu Lempinen, tyollisyys@loviisa.fi, tfn 040 168 5283.