Oppimisen tuki

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahventuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Kysy lisää oman lapsesi opettajalta, erityisopettajalta tai rehtorilta!

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan perustaitoja ja ehkäistä vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa.

Oppilaan kasvusta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on merkittävä osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Oppilaan oikeus riittävään kasvun ja oppimisen tukeen varmistetaan

  • oppilaanohjauksen
  • oppilashuollon palvelujen
  • tulkitsemis- ja avustajapalvelujen sekä
  • yleisen, tehostetun ja erityisen tuen avulla.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on oppilaan kasvun ja oppimisen kannalta ensisijaisen arvokasta ja tärkeää.

Loviisan koulujen Peda.net -sivuilla on kerrottu tarkemmin oppimisen tuesta ja miten tuki on järjestetty Loviisassa.