Oppilaan koulupaikan määräytyminen

Sivistyslautakunta 25.2.2015 §19
Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle perusopetusta tarkoitettua opetusta saavalle lähikoulun. Osoitettaessa oppilaita kouluun noudatetaan lautakunnan määräämiä oppilasalueita. Näin määrättyä koulupaikkaa kutsutaan ensisijaiseksi kouluksi.

1. Ensisijainen koulu

Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle perusopetusta tarkoitettua opetusta saavalle lähikoulun. Osoitettaessa oppilaita kouluun noudatetaan lautakunnan määräämiä oppilasalueita. Näin määrättyä koulupaikkaa kutsutaan ensisijaiseksi kouluksi.

2. Toissijainen koulu

Perusopetuslain 28 § 2 momentin mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin ensisijaiseen kouluun. Tätä koulua kutsutaan toissijaiseksi kouluksi.

Edellytyksenä toissijaisen koulupaikan myöntämiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista jollei siitä tehdä erillistä päätöstä.

Vieraspaikkakuntalaisia oppilaita voidaan ottaa toissijaiseen kouluun vain silloin, kun perustettavissa opetusryhmissä on tilaa sen jälkeen kun kaikki pyrkineet loviisalaiset oppilaat on valittu.

Kouluun voidaan ottaa lisää oppilaita, jos kyseisen luokka-asteen perusopetusryhmässä ei ole ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen:

–  22 oppilasta (vuosiluokat 1-6)

–  22 oppilasta (vuosiluokat 7-9), paitsi 16 oppilasta aineissa tekninen käsityö/tekstiilikäsityö, kemia, fysiikka ja kotitalous – 20 oppilasta (yhdysluokat)

Mikäli ryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, voidaan ryhmän enimmäismääriä vähentää enintään kaksi paikkaa kutakin erityislasta kohti. Mikäli opetusryhmässä on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas, voi opetusryhmässä perusopetuslain mukaan olla enintään 20 oppilasta.

3.  Valintaperusteet toissijaiseen kouluun

Oppilaita valittaessa noudatetaan seuraavia perusteita seuraavassa järjestyksessä:

1.    Oppilaan asuinpaikka tulee vaihtumaan lukuvuoden aikana toissijaisen koulun oppilasalueelle.

2.    Asiantuntijoiden lausuntoihin perustuvat oppilashuollolliset syyt puoltavat toissijaisen koulupaikan myöntämistä

3.    Oppilaalla on sisaruksia toissijaisessa koulussa (ei koske erityisluokkia)

4.    Oppilas on käynyt toissijaisen koulun esikoulua.

Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.

4.  Valintaperusteet toissijaiseen esikouluun

Esiopetuspaikat määräytyvät joko lähimmän mahdollisen esiopetusta järjestävän koulun, esiopetusta järjestävän päiväkodin tai kunnan määräämän päivähoitopaikan mukaan. Erillisen esikouluryhmän käynnistämiseksi tarvitaan enemmän kuin viisi oppilasta (SL§ 34, 7.4.2010).

Valintaa toissijaiseen esikouluun tehtäessä huomioidaan:

1.    Että esikoulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen:

  • Toissijaisia anomuksia hyväksyttäessä esikoulutulokkaiden esiopetusryhmän enimmäiskoko päätösten teon jälkeen voi olla enintään 13.
  • Mikäli ryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, voidaan ryhmän enimmäismääriä vähentää enintään kaksi paikkaa kutakin erityislasta kohti.

2.    Lapsen asuinpaikka tulee vaihtumaan lukuvuoden aikana toissijaisen esikoulun oppilasalueelle.

3.    Asiantuntijoiden lausuntoihin perustuvat oppilashuollolliset syyt puoltavat toissijaisen esikoulupaikan myöntämistä.

4.    Oppilaalla on sisaruksia toissijaisessa koulussa/esikoulussa.

Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita esiopetuspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.

5. Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevat oppilaat

Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyistä neuvotellaan aina huoltajan kanssa. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulupaikka määräytyy ensisijaisesti lähikouluperiaatteen mukaan. Mikäli lähikoulu ei voi tarjota oppilaan tarvitsemia tukitoimia, hänelle osoitetaan koulupaikka erityisluokalta. Koulutuspäällikkö tekee pedagogiseen selvitykseen perustuvan erityisen tuen päätöksen, jossa määrätään oppilaan opetusryhmä.

Erityisluokkaopetusta annetaan Loviisassa seuraavissa kouluissa:

  • suomenkieliset luokat 1-9 Harjurinteen koulu
  • ruotsinkieliset luokat 1-6 Generalshagens skola
  • ruotsinkieliset luokat 7-9 Lovisavikens skola

Vieraskuntalaisen tehostetun ja erityisen tuen oppilaan oppilaaksiotto on mahdollista silloin, jos koulussa on tilaa. Tällöin kuntien tai sopimuskuntien on keskenään kirjallisesti sovittava mm. koulukuljetuksien, kouluterveydenhuolto-, ja oppilashuolto- ja koulunkäynnin ohjaajapalveluista, niiden järjestämisestä sekä kustannuksista.

Paikallisessa opetussuunnitelmassa (OPS2016) päätetään ja kuvataan tuen järjestäminen käytännössä.