Bestämmande av skolplats för eleverna

Bildningsnämnden 25.2.2015 § 10
Enligt 6 § 2 momentet i Lagen om grundläggande utbildning skall kommunen anvisa den läropliktiga och andra som får sådan undervisning en närskola. Anvisandet av närskolan grundar sig på de elevupptagningsområden som bildningsnämnden har fastslagit. Denna skolplats kallas elevens primärskola.

1.  Primärskola

Enligt 6 § 2 momentet i Lagen om grundläggande utbildning skall kommunen anvisa den läropliktiga och andra som får sådan undervisning en närskola. Anvisandet av närskolan grundar sig på de elevupptagningsområden som bildningsnämnden har fastslagit. Denna skolplats kallas elevens primärskola.

2.  Sekundärskola

Enligt 28 § 2 momentet i Lagen om grundläggande utbildning kan den läropliktiga även ansöka om inträde till en annan skola än primärskolan. Denna skola kallas sekundärskola.

Som förutsättning till att denna skolplats skall godkännas är att vårdnadshavaren själv står för skolresorna eller följeslagningen samt för de kostnader som detta föranleder ifall det inte har gjorts ett skilt beslut därom.

Elev från en annan kommun kan antas till en sekundärskola enbart då det finns rum i undervisningsgruppen efter att alla lovisaelever har valts.

Till sekundärskolan kan antas elever ifall elevantalet i den ifrågavarande årskursens undervisningsgrupp, efter den primära elevantagningen, inte överstiger:

–  22 elever (årskurserna 1-6)

–  22 elever (årskurserna 7-9), förutom 16 elever i ämnena teknisk slöjd/textilslöjd, kemi, fysik och huslig ekonomi

–  20 elever (sammansatt klass)

Ifall det i den ifrågavarande gruppen finns elever med behov av särskilt stöd kan man från det maximala antalet minska två platser för varje specialbarn. Ifall det i undervisningsgruppen finns elever med förlängd läroplikt kan elevantalet enligt lagen om grundläggande utbildning vara högst 20.

3.  Antagningsgrunderna till sekundärskola

Vid valet av elever skall följande antagningsgrunder följas, i nämnd ordning:

1.    Elevens boningsort kommer att ändras under läsåret till en sekundärskolas elevupptagningsområde.

2.    Ifall det finns elevvårdsmässiga orsaker som grundar sig på sakkunnigutlåtanden till att sekundärskolplats skall godkännas.

3.    Eleven har syskon i sekundärskolan (gäller inte specialklasser).

4.    Eleven har gått i sekundärskolans förskola.

Ifall det finns flera sökanden som uppfyller samma kriterier än tillgängliga platser väljs eleverna genom lottdragning.

4.  Antagningsgrunderna till sekundär förskola

Förskoleplatserna fastställs antingen utgående från den närmaste möjliga skola eller daghem som anordnar förskoleundervisning eller av kommunen anvisad dagvårdsplats. För att en skild förskolegrupp skall upprättas behövs flera än fem elever (BN§ 34, 7.4.2010).

I samband med valet av barn till sekundär förskola beaktas:

1.    Att det finns plats i förskolegruppen efter att den primära antagningen är gjord:

  • När ansökningarna till sekundär förskoleplats godkänts får gruppstorleken efter beslutet vara högst 13.
  • Ifall det finns barn i gruppen som behöver särskilt stöd kan man minska antalet platser med högst två för varje specialbarn.

2.    Barnets boningsort kommer att ändras under läsåret till en sekundär förskolas elevupptagningsområde.

3.    Ifall det finns elevvårdsmässiga orsaker som grundar sig på sakkunnigutlåtanden till att sekundär förskoleplats skall godkännas.

4.    Eleven har syskon i sekundärskolan/förskolan.

Ifall det finns flera sökanden som uppfyller samma kriterier än tillgängliga platser väljs barnen genom lottdragning.

5.  Elever som är överförda till intensifierat eller särskilt stöd

Gällande undervisningsarrangemangen för de elever som är i behov av intensifierat eller särskilt stöd förhandlas skilt med vårdnadshavarna. Skolplatsen för en elev som behöver särskilt stöd anvisas i första hand enligt närskolprincipen. Ifall närskolan inte kan erbjuda de stödåtgärder som behövs anvisas eleven en skolplats från en specialklass. Utbildningschefen gör ett beslut om särskilt stöd, utgående från den pedagogiska utredningen, där elevens huvudsakliga undervisningsgrupp fastställs.

I Lovisa ges specialklassundervisning i följande skolor:

  • finskspråkiga årskurserna 1-9 Harjurinteen koulu
  • svenskspråkiga årskurserna 1-6 Generalshagens skola
  • svenskspråkiga årskurserna 7-9 Lovisanvikens skola

Antagning av elev med behov av intensifierat eller särskilt stöd från en annan kommun är möjlig då det finns rum i skolan. I detta fall skall kommunerna/avtalskommunerna tillsammans komma överens om arrangemangen och ersättningen gällande bl.a. skolskjutsar, skolhälsovård, elevvårds- och handledningstjänster.

I den lokala läroplanen (LP2016) fastslås och beskrivs hur stödet förverkligas i praktiken.