Kuulutus tiesuunnitelman hyväksymisestä, mt 170 Israelintien ja Jorvaksen liittymän alueella

Liikennevirasto on hyväksynyt päätöksellään LIVI/6886/04.01.01.01/2015, 26.2.2018 tiesuunnitelman Maantien 170 parantaminen Israelintien ja Jorvaksen liittymän alueella, Loviisa. Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävinä 30 päivää 7.3.2018–6.4.2018 Loviisan kaupungissa. (Maantielaki 103 §)   Lisätietoja suunnitelmasta antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne-…

Kulttuuriavustukset 2018

Kulttuurilautakunnan avustukset julistetaan haettaviksi 3.4.2018 klo 16.00 mennessä
Kulttuuriyhdistysten toiminta- ja kohdeavustukset
Tarkemmat tiedot: www.loviisa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuuriavustukset/

Kuulutus: Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalueittain asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 9.7.2018 klo 16 mennessä.

Kuulutus: Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen kaavaehdotus nähtävillä 27.11.2017−3.1.2018

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen maakuntakaava koskee aluetta, jonka maakuntavaltuusto jätti hyväksymättä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta. Kaava-alue ulottuu Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan asti. Uusi kaavaehdotus on valmistunut ja maakuntahallitus on hyväksynyt ehdotuksen asettamisen nähtäville. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.