Småbarnspedagogikens klientavgifter

Avgifterna inom småbarnspedagogiken fastställs utgående från familjens storlek och inkomster.

Klientavgifter för småbarnspedagogik (NFB 24.3.2021 § 28)

Undantag är

 • att familjen godkänner den högsta avgiften.

Skicka blanketten för inkomstutredning med tillhörande bilagor inom en månad efter att dagvården har börjat till adressen

Lovisa stad/Faktureringen för småbarnspedagogik
PB 77
07901 Lovisa

Du kan också lämna in blanketterna på Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo, Mariegatan 12 A, öppet må–fre kl. 9–16.

OBS! Avgiften fastställs enligt den högsta avgiftsklassen om du inte lämnat in uppgifter om din familjs inkomster senast inom en månad efter att kundförhållandet börjat. Om du anmäler familjens inkomster för sent, bestäms avgiften enligt inkomstuppgifterna från ingången av den månad då du lämnade in inkomstuppgifterna. OBS! Föregående månads avgift faktureras i början av följande kalendermånad, till exempel augusti månads avgift faktureras i början av september. För att undvika dubbla månadsavgifter, skicka in inkomstutredningen med bilagor så snabbt som möjligt.

Vad är klientavgiften inom småbarnspedagogik?

Klientavgiften bestäms enligt familjens storlek och inkomster samt enligt den tid barnet är inom småbarnspedagogik.

Avgifterna baserar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016, ändrad 1052/2020). Avgiften faktureras regelbundet som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per verksamhetsår (1.8–31.7).

Avgifter som tas ut för småbarnspedagogik på heltid och deltid

Den högsta månadsavgiften för heldagsvård för familjens yngsta barn är 295 euro. För familjens näst yngsta barn i småbarnspedagogik på heltid är avgiften 40 %, det vill säga högst 118 euro. Avgiften för övriga barn i familjen är 20 % av avgiften för det yngsta barnet i småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens omfång Avgiftsprocenten Högsta avgiften, euro per månad
I medeltal högst 20 timmar (0-86 h/mån.) 60 177
21-25 timmar i veckan (87-107 h/mån.) 70 207
26-35 timmar i veckan (108-150 h/mån.) 80 236
Över 35 timmar i veckan (151-210 h/mån.) 100 295

 

Avgiften baserar sig på ett skriftligt avtal om behov om tjänster inom småbarnspedagogik. I avtalet fastställs det månatliga behovet av småbarnspedagogik, dvs. timmar/månad. Avtalet kan ändras så att det motsvarar behovet från början av följande månad. Målet är ändå att vtalet ingås för minst 3 månader.

Att meddela vårdtider

Vårdtiderna meddelas senast på måndag, två veckor innan vårdbehovet, kl. 23:00 elektroniskt via tjänsten eSmåbarnspedagogik.

Förskola

Enligt lagen om grundläggande utbildning är förskoleundervisningen avgiftsfri. Om barnet behöver kompletterande småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen bestäms avgiften enligt det som beskrivs nedan, med undantag av tiderna för skolornas lov. Då bestäms avgiften enligt den klientavgift som tas ut för småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens omfång Avgiftsprocent Högsta avgiften, euro per månad
I medeltal högst 20 timmar i veckan (0-86 h/mån.) 60 177
21-25 timmar i veckan (87-107 h/mån.) 70 207
26-35 timmar i veckan (108-150 h/mån.) 80 236

Avgift för tillfällig plats i småbarnspedagogik

Avgiften för tillfälligt behov av plats inom småbarnspedagogik (högst 10 dagar) är 15 euro per dag för heldagsvård (7 timmar per dag eller mer) och 10 euro per dag för deltidsvård (under 7 timmar per dag).

Avgiftsfri månad

Juli är avgiftsfri månad för alla barn.

Hur fastställs avgiften?

När månadsavgiften fastställs räknas till familjens storlek personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden och deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser i kommunen bestäms avgiften enligt inkomsterna för den familj där barnet enligt Befolkningsregistret har sin hemplats (boförälder). Detta gäller även i de fall då barnet bor hälften av tiden hos den andra föräldern. Om barnet deltar i småbarnspedagogik endast de veckor som barnet bor hos distansföräldern bestäms avgiften enligt storleken av distansförälderns familj och inkomster.

Om man ordnar småbarnspedagogik för barnet i två olika kommuner bestäms avgiften separat i vardera kommunen.

Avgiften beräknas på basis av den inkomst som överstiger den av familjens storlek beroende inkomstgränsen enligt följande tabell

Familjens storlek, personer Inkomstgräns Avgiftsprocent Avgift 295 euro, om inkomsterna är större än
2 2 913 10,7 5 670
3 3 758 10,7 6 515
4 4 267 10,7 7 024
5 4 777 10,7 7 534
6 5 284 10,7 8 041

Exempel
Familjen består av mor, far och två barn (1 år och 4 år). Familjens inkomster är 4 900 euro i månaden. Avgiften beräknas på följande sätt:
4 900 € – (inkomstgräns) 4 267 € = 633 €
10,7 % x 633 € = 67,73 €/mån./yngsta barnet och efter att avgiften rundats 68 €/mån. Avgiften för det andra barnet är 27,00 €/mån. (0,00 €).

Om familjen består av fler än sex personer, höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 197 euro för varje minderårigt barn i familjen.

Om familjens inkomster är lägre än inkomstgränsen eller barnets betalningsbeslut är mindre än 28 euro debiteras ingen avgift.

Vid fastställandet av avgiften beaktas familjens skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt de skattefria inkomsterna, såsom:

 • Förvärvs-, fastighets-, eller hyresinkomster, inkomster av jord- och skogsbruk samt personlig inkomst för yrkesutövning
 • Underhållsbidrag, underhållsstöd och pensioner (gällande det barn som deltar i småbarnspedagogik)
 • Arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd
 • Olyckfallsförsäkringens dagpenning och livränta, sjukförsäkringens dagpenning och föräldrapenning, partiell vårdpenning och flexibel vårdpenning
 • Utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk utbildning som berättigar till grunddagpenning med barnförhöjning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 • Naturaförmån och semesterpenning. Om semesterpenningen inte framgår av löneintyget lägger vi till löneinkomsterna en kalkylerad semesterpenning på 5 % förutom då familjen lämnar in intyg ur vilken framgår att semesterpenningen avviker från det kalkylerade beloppet eller ett intyg om att arbetsgivaren inte betalar ut semesterpenning.

Om månadsinkomsten är oregelbunden beaktas medeltalet av inkomsterna under det gångna året utökat med semesterpengen (5 %).

Som inkomst beaktas inte:

Barnbidrag, förmåner enligt lagen om handikappförmåner (570/2007), barnförhöjning enligt folkpensionslagen (568/2007), bostadsbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenutbildningsstöd, studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), kostnadsersättning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), stipendier och andra motsvarande understöd som betalas på grund av studier, ersättningar för kostnaderna för familjevård och stöd för hemvård av barn.

Som avdrag från inkomsterna beaktas:

Betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt förmån som ska betalas i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller på livstid (sytning).

Inlämnandet av inkomstuppgifter

Då familjen i samband med ansökan om plats inom småbarnspedagogiken har godkänt den högsta avgiften behöver ingen inkomstutredning inlämnas.

Inkomstutredningsblanketten fylls i och undertecknas. Även i det fallet att vårdnadshavarna saknar inkomster. En utredning över avsaknaden av inkomsterna bifogas, t.ex. ett negativt beslut på arbetslöshetsunderstöd.

OBS! Ifall den sökande inte lämnar in uppgifter om familjens inkomster senast en (1) månad efter att vårdförhållandet inletts, fastställs avgiften enligt högsta belopp och korrigeras först från början av den kalendermånad som inkomstutredningen har inlämnats. Avgiften korrigeras inte retroaktivt. Vid missnöje över avgiftsbeslutet skall skriftligt rättelseyrkande framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Bilagor till inkomstutredningen:

Löntagare:

 • Löneintyg/lönespecifikation varav framgår den kumulativa inkomsten, dess tidsperiod, semesterpeng och eventuella permitteringsperioder
 • Kopia av beslutet över dagpenning
 • Intyg över studier eller deltagande i kurs samt beslut över studiestöd eller -penning
 • Avtalskopia eller verifikat över erhållet underhållsbidrag eller -stöd
 • Verifikat över betalt underhållsbidrag
 • Verifikat över barnets eller vårdnadshavarens pension
 • Verifikat över övriga inkomster (hyres-, dividend-, jord- och skogsbruksinkomster)

Företagare:

 • Blanketten Redogörelse för inkomst från företag som ifylls av företagets bokförare
 • Beslut över förskottsskatten under pågående år
 • Bokföringsdokument med bilagor
 • Kopia av beslutet över startpeng

Avgiftsfri habiliterande småbarnspedagogik

 • Familjen kan befrias från avgiften ifall barnet har specialsjukvårdens utlåtande om ett behov av småbarnspedagogik av habiliterande orsaker. Omfattningen av avgiftsfri småbarnspedagogik som beviljas på denna grund är högst 25 timmar per vecka och högst fem timmar per dag.
  Om behovet av småbarnspedagogik beror på andra grunder, som vårdnadshavarnas arbete eller studier utöver barnets behov av habiliterande småbarnspedagogik, har barnet inte rätt till avgiftsfri habiliterande småbarnspedagogik utan den blir avgiftsbelagd.
 • Familjen kan befrias från avgift om barnet har diagnostiserats med utvecklingsstörning. Småbarnspedagogik för utvecklingshämmade barn kan anses vara habiliterande vård och omsorg som klassas som specialomsorg. För att få avgiftsfri småbarnspedagogik krävs ett läkarutlåtande med ställningstagande gällande den habiliterande småbarnspedagogikens omfattning. Det utvecklingshämmade barnet bör ha ett gällande specialomsorgsprogram i vilket man antecknat omfattningen av den habiliterande småbarnspedagogiken. Ifall behovet av småbarnspedagogik överskrider omfattningen av den habiliterande småbarnspedagogiken, uppbärs avgift enligt familjens inkomster för den överskridande delen. (Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, 519/1977)

Avvikelser från månadsavgiften på grund av frånvaro

 • Då småbarnspedagogiken börjar eller slutar mitt i kalendermånaden debiteras avgiften från den första dagen och slutar den sista dagen som uppgetts.
 • Ifall barnet på grund av egen sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken elva dagar eller mer under kalendermånaden faktureras halva månadsavgiften. Ifall barnet på grund av egen sjukdom är frånvarande hela kalendermånaden tas ingen avgift ut.
 • Då barnet på grund av någon annan orsak än sin egen sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken en hel kalendermånad debiteras halva månadsavgiften. Observera att redan en närvarodag under kalendermånaden betyder att hela månadsavgiften faktureras.
 • Småbarnspedagogikens verksamhetsår är från 1.8 – 30.6 med undantag av jullov mellan jul och nyår. Under jullovet och juli månad är verksamheten reducerad, vilket innebär att vårdnadshavarna får kompensation i avgiften för de på förhand anmälda dagarna som reservvård inte behövs.
  En förfrågan skickas till vårdnadshavarna om behovet av reservdagvård under juli månad och jullovet. Den sista returneringsdagen för förfrågan är 15.5 vad gäller sommarlovet och 30.11 vad gäller jullovet.
  Om barnens vårdnadshavare reserverar en reservvårdsplats för ovan nämnda lovperioder och inte avbeställer platsen senast 15.6 eller 15.12, kan man för den icke avbeställda platsen inom reservvården debitera hälften av månadsavgiften som bestäms enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik.
  Detta gäller även de familjer för vilka småbarnspedagogiken enligt inkomsterna är avgiftsfri. Av dem kan man debitera hälften av den minsta avgiften som tas ut (27 euro per månad, från och med 1.8.2022 28 euro per månad) för en reserverad och inte använd reservvård.
 • I familjedagvården får föräldrarna kompensation i avgiften för de dagar barnet inte har varit i vård på grund av orsaker som beror på familjedagvårdaren (t.ex. sjukdom, semester)
 • Föräldrarna får också kompensation i avgiften för de dagar enheten för småbarnspedagogik är stängd och föräldrarna inte reserverar reservvård för barnet.
 • Rätten att använda plats inom småbarnspedagogiken gäller inte under faderskapspenningsperioden. Däremot kvarstår rätten till plats även om barnet är hemma. Småbarnspedagogiken är avgiftsfri för den tid som barnet är hemma under faderskapspenningsperioden. Familjens övriga barn kan delta i småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten. Frånvaro som beror på avsnitt av faderskapspennings-perioden ska anmälas till enheten för småbarnspedagogik senast två veckor före den planerade periodens början.

Avgift för icke avbeställd plats inom småbarnspedagogik

Om barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare inte tar emot en plats inom småbarnspedagogiken som ansökts och beviljats och om platsen inte avbeställts innan småbarnspedagogiken enligt kommunens beslut inleds, kan man av barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare debitera hälften av månadsavgiften som bestäms enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (145 euro, från och med 1.8.2022 148 euro).

Justering av avgiften under verksamhetsåret

Faktorer som påverkar klientavgiften inom småbarnspedagogiken, t.ex. byte av arbetsplats, ändringar i familjeförhållanden etc., meddelas alltid skriftligt till faktureringen av småbarnspedagogik.

Avgiften fastställs tillsvidare. Avgiften justeras under verksamhetsperioden då familjens inkomster ändrar avsevärt (+/- 10 %), familjens storlek ändras eller avgiften har fastställts på felaktiga grunder. Vårdnadshavarna ska lämna in en korrigerad inkomstutredning med bilagor till Lovisa stad/Faktureringen för småbarnspedagogik, PB 77, 07901 Lovisa. Avgiften korrigeras från början av följande månad.

Avgiften granskas vartannat år i samband med indexjusteringarna. Då frågar vi också efter nya inkomstuppgifter.

Om avgiften har fastställts på basis av felaktiga uppgifter från vårdnadshavaren eller dennes representant kan avgiften justeras retroaktivt för högst ett år.

Nedsättning eller efterskänkning av avgift

Avgifterna inom småbarnspedagogik kan efterskänkas eller nedsättas ifall personens eller familjens utkomstmöjligheter eller lagstadgade underhållsskyldighet äventyras (t.ex. överraskande ekonomiska svårigheter, sjukdom, skilsmässa).

Nedsänkningen eller efterskänkningen ansöks skriftligt på blanketten sänkning/befrielse av avgift inom småbarnspedagogiken till vilken bifogas bilagor som stöder ansökan. Ansökan adresseras till chefen för småbarnspedagogik.

Uppsägning av plats

Platsen inom småbarnspedagogik sägs upp skriftligt före vårdförhållandet avslutas.

Fakturering och inkassering av avgift

Avgiften faktureras kalendermånads vis i efterskott.
Obetalda fakturor inkasseras av inkassobyrån Intrum Justitia Ab. Kunden svarar för inkasseringens kostnader. Dröjsmålsränta uppbärs i enlighet med räntelagen.
Avgiften och den dröjsmålsränta som tas ut på avgiften är direkt utsökbara (§ 19 i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken).

Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1503/2016 (www.finlex.fi)