Hallintovalitus

Kunnan viranomaiset ja viranhaltijat tekevät paljon päätöksiä erityislakien nojalla. Erityislainsäädännön muutoksenhakua koskevat säännökset menevät kuntalain säännösten edelle.

Valitusmuotona on usein kunnallisvalitusten sijasta hallintovalitus. Hallintovalituksen voi tehdä ainoastaan asianosainen. Asianosainen on se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös välittömäsi vaikuttaa.

Hallintovalitus voidaan tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella. Hallintovalitus on tehtävä 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista jollei toisin ole säädetty. Pöytäkirjaan ja päätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet, joista ilmenee tarkemmin, miten muutosta haetaan. Erityislakeihin saattaa sisältyä myös muutoksenhakukieltoja.

Hallinto-oikeuden päätöksistä peritään vuosittain vahvistettava oikeudenkäyntimaksu, joka vuonna 2017 on suuruudeltaan 250 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi. Lisäksi on eräitä asiaryhmiä, joissa maksua ei peritä, esimerkiksi sosiaaliasiat, lastensuojeluasiat ja mielenterveysasiat.