Oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen ja lautakunnan ja niiden alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus tehdään kunnanhallituksen ja lautakunnan päätöksistä näille toimielimille itselleen sekä niiden alaisten toimielinten, jaostojen ja viranhaltijoiden päätöksistä kunnanhallitukselle tai asianomaiselle lautakunnalle.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Asianosaisia ovat ne, joihin päätös on kohdistettu tai joiden oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteilla eli jos sen tekijä katsoo, että päätös on epätarkoituksenmukainen tai että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltaansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja siitä on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella. Pöytäkirjaan ja päätökseen liitetään oikaisuvaatimusohjeita, joista ilmenee tarkemmin miten oikaisuvaatimus tehdään.