Ändringssökande

Det finns flera olika sätt att överklaga ett beslut av en kommunal myndighet. Vilket sätt du väljer beror på hurudant beslut det är fråga om.

När det är fråga om ett beslut av andra kommunala myndigheter än fullmäktige ska man alltid först framställa ett rättelseyrkande till ifrågavarande myndighet. Efter att myndigheten har meddelat sitt beslut med anledning av rättelseyrkandet kan man söka ändring i det här beslutet hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär.

Det finns olika speciallagar som reglerar den kommunala verksamheten och det som stadgas i dem om överklagande av beslut gäller framför kommunallagens bestämmelser. Speciallagarna stadgar ofta om förvaltningsbesvär istället för kommunalbesvär.