Förvaltningsbesvär

Många kommunala beslut fattas med stöd av olika speciallagar. Det som stadgas i speciallagarna om överklagande av beslut gäller framför kommunallagens bestämmelser.

Speciallagarna stadgar ofta om förvaltningsbesvär istället för kommunalbesvär. Förvaltningsbesvär kan anföras endast av en part i ärendet. En part är den som beslutet gäller eller vars rätt, fördel eller skyldighet beslutet direkt påverkar.

Förvaltningsbesvär kan anföras antingen på laglighetsgrund eller ändamålsenlighetsgrund och det ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet, om inget annat bestäms i lag. Till protokoll och beslut fogas närmare anvisningar om hur man anför förvaltningsbesvär. I speciallagarna kan även stadgas om besvärsförbud.

År 2017 är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 250 euro. Rättegångsavgiften fastställs årligen. Avgiften tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. Vissa ärenden, såsom huvuddelen av social- och sjukvårdsärenden, förblir avgiftsfria.