Begäran om omprövning

Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen, en nämnd, ett utskott eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem får begära omprövning av beslutet.

Omprövning av ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd begärs av organet ifråga. Omprövning av ett beslut av ett underlydande organ (sektioner eller tjänsteinnehavare) begärs av stadsstyrelsen eller den nämnd som organet eller tjänsteinnehavaren lyder under.

En part eller en kommunmedlem kan begära om omprövning. Med part menas en som beslutet gäller eller vars rätt, fördel eller skyldighet beslutet direkt påverkar.

Begäran om omprövning kan anföras på ändamålsenlighetsgrund eller på laglighetsgrund, d.v.s. om man anser att beslutet är oändamålsenligt eller att

  • beslutet har tillkommit i felaktig ordning,
  • den myndighet som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
  • beslutet annars strider mot lag.

En begäran om omprövning ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Av begäran bör framgå vilket beslut som överklagas och på vilken grund det överklagas. Till protokoll och beslut fogas närmare anvisningar om hur man framställer en begäran omprövning.