Lapsiystävällinen kunta

Suomen UNICEF valitsi Loviisan kaupungin uudeksi Lapsiystävällinen kunta -mallin yhteistyökumppaniksi syksystä 2020 alkaen.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteena on jokaisen lapsen hyvä elämä. UNICEF ei peri kunnalta maksuja mallista eikä siihen liittyvistä koulutuksista tai materiaaleista. Kyse ei ole hankkeesta, vaan jatkuvasta kehittämistyöstä lasten ja nuorten hyväksi.

Millainen kunta on lapsiystävällinen?

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

 • kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa
 • YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa
  • Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon.
  • Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
 • lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita
  • Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita.
  • Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
 • lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista.
  • Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi.

 Lapsen oikeuksien sopimuksessa on neljä yleisperiaatetta:

 1. Syrjimättömyys
 2. Lapsen edun ensisijainen harkinta
 3. Oikeus elämään ja kehittymiseen
 4. Lapsen näkemysten kunnioittaminen.

Unicefin Lapsen Oikeudet -sopimus lyhennettynä.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989 ja se tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990. Sopimus on ollut Suomessa voimassa laintasoisena vuodesta 1991.

Kun kunnan toimintatavat muuttuvat, jokaisen lapsen oikeudet toteutuvat yhä paremmin. Lapsille se merkitsee kuulluksi tulemista, harrastuksia ja kavereita.

Loviisan kaupunginhallitus nimesi 5.11.2018 (§ 299) hyvinvoinnin ja terveyden työryhmän myös Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmäksi.

Työryhmään kuuluvat

 • kaupunginkansliakeskuksesta viestintäassistentti Camilla Stenvall
 • perusturvakeskuksesta palvelupäälliköt Jaana Iivonen ja Päivi Sippula
 • sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff, koulutuspäällikkö Timo Tenhunen, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson, ruokapalvelupäällikkö Annika Kuusimurto ja vapaa-aikasihteeri, liikunnanohjaaja Päivi Hämäläinen
 • elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksesta ympäristönsuojelutarkastaja Maud Östman ja kiinteistöinsinööri Toni Sepperi
 • kolmannesta sektorista Loviisan järjestöt ry:n edustaja Camilla Stjernvall ja suomalaisen seurakunnan edustaja Kari Martikainen
 • Lapinjärven kunnasta etsivä nuorisotyöntekijä Markku Vilonen ja vt. hyvinvointijohtaja Tiia Gustavson.

Lapinjärven kunta on myös valittu Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin yhteistyökumppaniksi syksystä 2020 alkaen.

Kunnan tuli ennen syksyä 2020 nimetä Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori. Loviisan kaupungin Lapsiystävällinen kunta -koordinaattoriksi nimettiin 1.9.2020 alkaen Kirsi Kinnunen (sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja).

Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamisen seuraavat vaiheet ovat

 • UNICEFin pitämä alkukoulutus kunnan koordinaatioryhmälle 5.11.2020
 • nykytilan kartoitus kunnan toteuttama
 • tavoitteet ja toimenpiteet kunnan määrittäminä tai päivittäminä
 • toimintasuunnitelma kunnan tekemänä
 • vuosittainen seurantatapaaminen UNICEF järjestämänä.

UNICEF ja verkosto tukee kuntia. UNICEF arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia.