Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta toteutetaan poikkihallinnollisena yhteistyönä. Keskeisessä roolissa liikuntaneuvonnassa on perusterveydenhuolto, jonka piiristä tavoitetaan oikeaa kohderyhmää liikuntaneuvontaan. Liikunnanohjaaja huolehtii liikuntaneuvonnasta.

Liikuntaneuvonta on henkilökohtaista, yksilötapaamisia sisältävää neuvontaa. Neuvonnassa hyödynnetään erilaisia terveysmittauksia sekä liikuntaa tukevia materiaaleja, kuten oppaita ja muita ohjeita. Liikuntaneuvontaan sisältyy palveluohjausta ja tiedottamista erilaisista liikuntatarjonnasta ja -paikoista.

Jokainen hyötyy liikunnasta. Liikuntaneuvojalle pääsyn kriteereinä ovat työikäiset terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat, diabetesriskissä olevat ja ylipainoiset henkilöt.

Henkilökohtaisessa maksuttomassa tapaamisessa liikuntaneuvojan kanssa:

  • kartoitetaan asiakkaan alkutilanne: liikuntatottumukset, terveydentila ja motivaatio
  • keskustellaan asiakkaalle sopivista liikuntamuodoista ja kerrotaan liikuntatarjonnasta kunnassa
  • laaditaan yhdessä liikuntasuunnitelma (omaehtoinen tai ryhmäliikunta) ja annetaan sitä tukevaa materiaalia
  • tehdään tarpeen mukaan yhteinen liikuntakokeilu (esim. kuntosali, sauvakävely)
  • sovitaan jatkotoimenpiteistä ja seurantakäynneistä

Liikuntaneuvonta on maksutonta.