Säännöt

Kulttuuriavustusten myöntämiskriteerit ja hakuohjeet

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Hyvinvointilautakunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten nuoriso- ja liikuntayhdistysten tukemiseen sekä loviisalaisten kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten ja järjestöjen sekä yksityishenkilöiden toiminnan tukemiseen ja avustamiseen. Kaupungin hallintosäännön perusteella hyvinvointilautakunta päättää liikunta- ja nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten sekä kulttuuriavustusten myöntämisestä.

Avustusten hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksatuksessa ja avustusten käytön valvonnassa noudatetaan annettuja ohjeita, ellei toisin päätetä.

AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Avustusten haku julkaistaan kaupungin verkkosivuilla www.loviisa.fi ja kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä.

Avustuksen hakemiseen on käytettävä hyvinvointilautakunnan avustushakemuslomaketta. Hakulomakkeita saa kaupungin asiakaspalvelu Lovinfosta (os. Mariankatu 12 A) tai kaupungin verkkosivuilta. Hakemukset päivätään ja toimitetaan kuntaan vasta hakuajan alettua. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukseen on liitettävä jäljennökset tarvittavista liitteistä. Uusien hakijoiden tulee myös liittää kopio yhdistyksen säännöistä ja ote yhdistysrekisteristä. Aikaisemmin avustusta saaneet ilmoittavat mahdollisista muutoksista sääntöjen ja yhdistysrekisterin osalta.

Lautakunta julistaa avustukset haettavaksi kuukauden hakuajalla. Kevään avustukset ovat haettavana lautakunnalta 31.3. klo 15.00 mennessä. Mikäli viimeinen palautuspäivä sattuu lauantaiksi tai pyhäpäiväksi, tulee avustus palauttaa viimeistään seuraavana arkipäivänä.

KULTTUURIAVUSTUKSET
Kulttuuriavustustoiminnan tehtävänä on tukea ja monipuolistaa Loviisan kulttuuritoimintaa, kannustaa loviisalaisia toimijoita kulttuurin tuottamiseen ja yhteistyöhön sekä edistää kulttuurista nuoriso- ja kansalaistoimintaa sekä kotiseututyötä. Avustusten jako tapahtuu valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Kulttuuriavustusten myöntämiskriteerit ja säännöt

KULTTUURIAVUSTUSMUODOT 

Hyvinvointilautakunta myöntää keväisin kahdenlaisia kulttuuriavustuksia:
– toiminta-avustuksia yhdistyksille
– kohdeavustuksia yhdistyksille, työryhmille ja yksityishenkilöille.

Toiminta-avustusta myönnetään kulttuuritoimintaa harjoittavien loviisalaisten, rekisteröityjen yhdistysten toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen säännöistä on käytävä ilmi, että yhdistyksen pääasiallinen toiminta on kulttuuritoimintaa. Avustus myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle. Hyvinvointilautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustuksen yhdistykselle, jonka kotipaikka on muu kuin Loviisa, mutta jonka toiminta kohdistuu Loviisaan.

Kohdeavustusta voivat hakea sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat loviisalaiset yhdistykset, ryhmät ja yksityishenkilöt. Kohdeavustuksia voidaan myöntää erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai muun kulttuuritoiminnaksi katsottavan hankkeen (esim. näyttelyt, konsertit, teatteriesitykset yms. produktiot) toteuttamiseksi. Kohdeavustushakemuksesta on käytävä selvästi ilmi tapahtuman tai hankkeen ajankohta, sisältö, kustannukset ja rahoitus. Avustuksesta päätettäessä otetaan huomioon järjestettävän tapahtuman tai projektin yleishyödyllisyys ja miten se täydentää loviisalaista kulttuuritarjontaa. Lähtökohtana on kulttuuritoiminnan tuottaminen kuntalaisille Loviisassa. Hyvinvointilautakunta voi poikkeustapauksissa myöntää avustusta myös loviisalaisen kulttuurin esittelylle kaupungin ulkopuolella, mikäli katsoo sen tuovan myönteistä näkyvyyttä Loviisalle.

Lisäksi lautakunta varaa pienemmän määrärahan (noin 10 % vuoden avustusmäärärahasta) syksyisin jaettavaksi erityisavustukseksi. Syksyn avustukset on tarkoitettu kohdeavustuksiksi marras-maaliskuun välisellä ajalla tapahtuville pienemmille projekteille. Hakuaika päättyy 31.10. kello 15.

JAKOPERIAATTEET
Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Kulttuuriavustuksilla ei ole tarkoitus maksaa anottavia hankkeita kokonaisuudessaan ja siksi avustettavalla toiminnalla ja hankkeilla tulee olla myös omarahoitusosuutta.

Lähtökohtana avustusten myöntämiselle on kaupungin kulttuuritarjonnan kehittäminen ja monipuolistaminen. Lautakunta arvioi, tuottavatko myönnetyt avustukset lisäarvoa kunnan kulttuuritoiminnalle mm. seuraavista näkökulmista:

 • toiminnan avoimuus ja erilaisten kohderyhmien huomioiminen
 • kulttuuritoiminnan kohdentuminen loviisalaisille eri puolilla Loviisaa
 • taiteen eri osa-alueiden huomioiminen
 • lasten ja nuorten kulttuurin tukemista pidetään tärkeänä.

Toiminta-avustuksia myönnettäessä erityisesti huomioitavaa:

 • yhdistyksen aktiivisuus ja kulttuuritoiminnan laajuus, säännöllisyys ja monipuolisuus
 • yhdistyksen jäsenmäärä
 • yhdistysten alueellinen jakauma.

Kohdeavustuksia myönnettäessä erityisesti huomioitavaa:

 • avustuksen käyttötarkoitus
 • hakijan omatoimisuus mm. hakijan muualta saamat avustukset ja taloudellinen tuki
 • avustuksella tuettavan toiminnan ajankohtaisuus tai tarpeellisuus
 • yhteistyöhankkeita pidetään toivottavina.

Yksityisille henkilöille jaettavia avustuksia myönnettäessä huomioitavaa:

 • avustuksia ei myönnetä samalle henkilölle kahtena vuotena peräkkäin, ellei avustuksen myöntämiseen ole erityisiä perusteita
 • anojalla on oltava näyttöä siitä toiminnasta, johon anoo tukea
 • yksityisavustukset suunnataan pääsääntöisesti yli 18-vuotiaille.

HUOM! Hyvinvointilautakunta voi painottaa myöntämisperiaatteita vuosittain eri tavoin.

AVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ

 • yksittäisten kuntalaisten omaan harrastus- ja sivistystoimintaan
 • opintoihin tai lukukausimaksuihin
 • opinto- tai virkistysmatkoihin
 • alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
 • kaluston, laitteiston tai muun kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
 • talkootyön laskennallisiin kustannuksiin
 • yhdistyksille tai hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tavoittelu, varainhankinta tai muu liiketaloudellinen toiminta
 • toimintaan, jossa Loviisan kaupunki on joko maksun saaja tai toiminnan järjestäjä, tai hakija on jo saanut avustusta samaan tarkoitukseen Loviisan kaupungilta
 • toiminta-avustusta ei myönnetä yhdistykselle, jonka taloudellinen tila on niin heikko, ettei toiminnan jatkamiselle ole edellytyksiä.
 • jos kuntalaisten osallistumista rajoitetaan jäsenyyden tai muun seikan perusteella
 • jos samaan hankkeeseen on jo aiemmin myönnetty yksityishenkilölle avustus

KULTTUURIAVUSTUKSEN HAKUOHJEET
Hakemuksesta on käytävä ilmi

 • Kustannusarvio: tulot ja menot. Myös tarkoitusta varten haettavista muista avustuksista tai suunnitelmasta hakea muita avustuksia tulee kertoa.
 • Hankesuunnitelma: Kulttuuriavustusten kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta tulee taloudellisten tietojen lisäksi antaa myös tietoa toiminnan määrällisistä ja laadullisista tavoitteista.

Yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi

 • toimintasuunnitelma toimikaudelta, jolle avustusta haetaan
 • talousarvio toimikaudelta, jolle avustusta haetaan
 • toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
 • tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintakaudelta
 • yhdistyksen säännöt, jollei niitä ole aiemmin toimitettu, tai jos niihin on tehty muutoksia.

Yksityishenkilön tai -henkilöiden tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi

 • CV.

PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITTAMINEN
Avustusta hakeneille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

KULTTUURIAVUSTUSTEN MAKSATUS
Avustukset maksetaan päätöksen saatua lainvoimaisuuden hakemuksessa annetulle tilille. 

SELVITYS AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ JA MUUTA HUOMIOITAVAA
Kohdeavustusta saanut yhdistys tai muu toimija on velvollinen antamaan hyvinvointilautakunnalle selvityksen varojen käytöstä edellisen vuoden osalta 31.3. mennessä. Edellisen vuoden avustuksen käytöstä annetaan selvitys viimeistään haettaessa uutta avustusta. Uutta avustushakemusta ei käsitellä, ennen kuin selvitys on annettu.

Avustussumman saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen. Mikäli havaitaan, että avustuksen käyttämisessä on annettu virheellisiä tietoja tai on salattu seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa avustuksen myöntämiseen tai sen suuruuteen, voidaan myönnetty avustus peruuttaa tai vaatia maksettavaksi takaisin. Jos avustusta ei voida käyttää, on se palautettava kaupungille.

Kaupungin tilintarkastaja saa halutessaan tarkastaa hakijan hallinnon ja tilit.

Jos kohdeavustuksen käyttöä halutaan osittain tai kokonaan siirtää seuraavalle vuodelle, voi lykkäystä anoa kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päälliköltä.

Hyvinvointilautakunnan tukemilta tapahtumilta edellytetään, että ilmoituksissa ja markkinoinnissa mainitaan, että Loviisan kaupunki on tukenut tapahtumaa.

AVUSTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Avustussääntöä ei muuteta kesken avustusvuotta. Mikäli lautakunta havaitsee tarvetta muuttaa avustussääntöä, lautakunta tarkistaa avustussäännön ennen haettavaksi julistamista.