Säännöt

Kulttuuriavustusten myöntämiskriteerit ja hakuohjeet

Kulttuurilautakunta vahvisti kokouksessaan 11.2.2014 kriteerit kulttuuriavustusten myöntämiselle.
Kriteerit löytyvät myös tämän linkin takaa: Kriteerit 

Cultural Subsidies granted by the Cultural Committee of the City of Loviisa: Cultural Subsidies

 1. Yleistä

Loviisan kaupungin kulttuuritoimen talousarviossa on vuosittain varattuna määräraha loviisalaisten kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten ja järjestöjen sekä yksityishenkilöiden toiminnan tukemiseen ja avustamiseen. Kulttuuriavustustoiminnan tehtävänä on tukea ja monipuolistaa Loviisan kulttuuritoimintaa, kannustaa loviisalaisia toimijoita kulttuurin tuottamiseen ja yhteistyöhön sekä edistää kulttuurista nuoriso- ja kansalaistoimintaa sekä kotiseututyötä. Avustusten jako tapahtuu valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

 1. Avustusmuodot

Kulttuurilautakunta myöntää keväisin kahdenlaisia avustuksia:

 1. Toiminta-avustuksia yhdistyksille
 2. Kohdeavustuksia yhdistyksille, työryhmille ja yksityishenkilöille

Toiminta-avustusta myönnetään kulttuuritoimintaa harjoittavien loviisalaisten, rekisteröityjen yhdistysten toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen säännöistä on käytävä ilmi, että yhdistyksen pääasiallinen toiminta on kulttuuritoimintaa. Avustus myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle. Kulttuurilautakunta voi erityisestä syystä myöntää avustuksen yhdistykselle, jonka kotipaikka on muu kuin Loviisa, mutta jonka toiminta kohdistuu Loviisaan.

Kohdeavustusta voivat hakea sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat loviisalaiset yhdistykset, ryhmät ja yksityishenkilöt. Kohdeavustuksia voidaan myöntää erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai muun kulttuuritoiminnaksi katsottavan hankkeen (esim. näyttelyt, konsertit, teatteriesitykset yms. produktiot) toteuttamiseksi. Kohdeavustushakemuksesta on käytävä selvästi ilmi tapahtuman tai hankkeen ajankohta, sisältö, kustannukset ja rahoitus. Avustuksesta päätettäessä otetaan huomioon järjestettävän tapahtuman tai projektin yleishyödyllisyys ja miten se täydentää loviisalaista kulttuuritarjontaa. Lähtökohtana on kulttuuritoiminnan tuottaminen kuntalaisille Loviisassa. Kulttuurilautakunta voi poikkeustapauksissa myöntää avustusta myös loviisalaisen kulttuurin esittelylle kaupungin ulkopuolella, mikäli katsoo sen tuovan myönteistä näkyvyyttä Loviisalle.

Lisäksi lautakunta varaa pienemmän määrärahan (noin 10 % vuoden avustusmäärärahasta) syksyisin jaettavaksi erityisavustukseksi. Syksyn avustukset on tarkoitettu kohdeavustuksiksi kuluvan vuoden lopulla ja seuraavan vuoden alussa tapahtuville pienemmille projekteille (vrt. kohdeavustus).

 1. Jakoperiaatteet

Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Kulttuuriavustuksilla ei ole tarkoitus maksaa anottavia hankkeita kokonaisuudessaan ja siksi avustettavalla toiminnalla ja hankkeilla tulee olla myös omarahoitusosuutta.

Lähtökohtana avustusten myöntämiselle on kaupungin kulttuuritarjonnan kehittäminen ja monipuolistaminen. Lautakunta arvioi, tuottavatko myönnetyt avustukset lisäarvoa kunnan kulttuuritoiminnalle mm. seuraavista näkökulmista:
– Toiminnan avoimuus ja erilaisten kohderyhmien huomioiminen
– Kulttuuritoiminnan kohdentuminen loviisalaisille eri puolilla Loviisaa
– Taiteen eri osa-alueiden huomioiminen
– Lasten ja nuorten kulttuurin tukemista pidetään tärkeänä

Toiminta-avustuksia myönnettäessä huomioidaan erityisesti:

 •  Yhdistyksen aktiivisuus ja kulttuuritoiminnan laajuus, säännöllisyys ja monipuolisuus
 •  Yhdistyksen jäsenmäärä
 • Yhdistysten alueellinen jakauma

Kohdeavustuksia myönnettäessä huomioidaan erityisesti:

 •  Avustuksen käyttötarkoitus
 •  Hakijan omatoimisuus mm. hakijan muualta saamat avustukset ja taloudellinen tuki
 •  Avustuksella tuettavan toiminnan ajankohtaisuus tai tarpeellisuus
 •  Rajoitetaanko kuntalaisten osallistumista jäsenyyden tai muun seikan perusteella
 •  Yhteistyöhankkeita pidetään toivottavina

Yksityisille henkilöille jaettavia avustuksia myönnettäessä huomioitavaa:

 •  Avustuksia ei myönnetä samalle henkilölle kahtena vuotena peräkkäin, ellei avustuksen myöntämiseen ole erityisiä perusteita
 •  Anojalla on oltava näyttöä siitä toiminnasta, johon anoo tukea
 •  Yksityisavustukset suunnataan pääsääntöisesti yli 18-vuotiaille

HUOM! Kulttuurilautakunta voi painottaa myöntämisperiaatteita vuosittain eri tavoin.

Avustuksia EI myönnetä:

 • yksittäisten kuntalaisten omaan harrastus- ja sivistystoimintaan
 •  opintoihin tai lukukausimaksuihin
 •  opinto- tai virkistysmatkoihin
 •  alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
 •  kaluston, laitteiston tai muun kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
 •  talkootyön laskennallisiin kustannuksiin
 •  yhdistyksille tai hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tavoittelu, varainhankinta tai muu liiketaloudellinen toiminta
 •  toimintaan, jossa Loviisan kaupunki on joko maksun saaja tai toiminnan järjestäjä, tai hakija on jo saanut avustusta samaan  tarkoitukseen Loviisan kaupungilta
 •  Toiminta-avustusta ei myönnetä yhdistykselle, jonka taloudellinen tila on niin heikko, ettei toiminnan jatkamiselle ole edellytyksiä.
  1. Hakuohjeet

  Kevään avustuksia haetaan vuosittain 31.3. mennessä.
  Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä avustusmuotoa hakija hakee.

  Syksyn avustuksia haetaan vuosittain 31.10. mennessä.

  Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

  Avustusta haetaan erillisellä hakulomakkeella. Lomakkeen voi hakea asiakaspalvelutoimisto Lovinista, os. Mariankatu 12 A tai sen voi tulostaa tästä linkistä: Avustuslomake

  Hakemuksesta on käytävä ilmi:

  •  Kustannusarvio: tulot ja menot. Myös tarkoitusta varten haettavista muista avustuksista tai suunnitelmasta hakea muita avustuksia tulee kertoa.
  •  Hankesuunnitelma: Kulttuuriavustusten kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta tulee taloudellisten tietojen lisäksi antaa myös tietoa toiminnan määrällisistä ja laadullisista tavoitteista.

  Yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi:

  • Toimintasuunnitelma toimikaudelta, jolle avustusta haetaan
  •  Talousarvio toimikaudelta, jolle avustusta haetaan
  •  Toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
  •  Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintakaudelta
  •  Yhdistyksen säännöt, jollei niitä ei ole aiemmin toimitettu, tai jos niihin on tehty muutoksiaYksityishenkilön tai -henkilöiden tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi:
   •  CV

   Avustuspäätöksestä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti.

   1. Selvitys avustuksen käytöstä ja muuta huomioitavaa

   Avustusta saanut yhdistys tai muu toimija on velvollinen antamaan kulttuurilautakunnalle selvityksen varojen käytöstä edellisen vuoden osalta 31.3. mennessä. Edellisen vuoden avustuksen käytöstä annetaan selvitys viimeistään haettaessa uutta avustusta. Uutta avustushakemusta ei käsitellä, ennen kuin selvitys on annettu.

   Avustussumman saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen. Mikäli havaitaan, että avustuksen käyttämisessä on annettu virheellisiä tietoja tai on salattu seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa avustuksen myöntämiseen tai sen suuruuteen, voidaan myönnetty avustus peruuttaa tai vaatia maksettavaksi takaisin. Jos avustusta ei voida käyttää, on se palautettava kaupungille.

   Jos kohdeavustuksen käyttöä halutaan osittain tai kokonaan siirtää seuraavalle vuodelle, voi lykkäystä anoa kulttuuri- ja vapaa-aikatoimenpäälliköltä.

   Kulttuurilautakunnan tukemilta tapahtumilta edellytetään, että ilmoituksissa ja markkinoinnissa mainitaan, että Loviisan kaupunki/ kulttuurilautakunta on tukenut tapahtumaa.