Direktiv

Kriterier för beviljande och anvisningar för ansökan av kulturbidrag

Kulturnämnden fastslog på sitt möte 11.2.2014 kriterier för beviljande av kulturbidrag.
Kriterierna hittas även under denna länk: Kriterier

Cultural Subsidies granted by the Cultural Committee of the City of Loviisa: Cultural Subsidies

 1. Allmänt

I budgeten för kulturväsendet i Lovisa stad finns det årligen ett anslag som är reserverat för att stöda och bistå Lovisabaserade föreningar, organisationer och privatpersoner som idkar kulturverksamhet. Syftet med kulturbidragsverksamheten är att stöda och diversifiera kulturverksamheten i Lovisa, sporra Lovisabaserade aktörer att producera kultur och idka samarbete samt att främja kulturell ungdomsverksamhet, medborgarverksamhet och hembygdsarbete. Utdelningen av bidrag sker inom ramen för de anslag som stadsfullmäktige godkänt.

 1. Bidragsformer

Kulturnämnden beviljar bidrag av två slag varje vår:

 1. Allmänna bidrag för föreningar
 2. Projektbidrag för föreningar, arbetsgrupper och privatpersoner.

Allmänna bidrag beviljas för att stöda verksamhetsplanenlig verksamhet vad gäller registrerade föreningar som är baserade i Lovisa och som idkar kulturverksamhet. Av föreningens stadgar ska framgå att kulturverksamheten utgör föreningens huvudsakliga verksamhet. Bidraget beviljas för pågående kalenderår. Ifall en förenings, vars hemort är annan än Lovisa, verksamhet riktas på Lovisa kan kulturnämnden av särskilda skäl bevilja bidrag till föreningen.

Projektbidrag kan ansökas av Lovisabaserade registrerade eller oregistrerade föreningar, grupper och privatpersoner som idkar kulturverksamhet. Projektbidrag kan beviljas för att genomföra ett särskilt evenemang som verkställs under en given tidpunkt eller ett annat projekt som kan anses utgöra kulturverksamhet (till exempel utställningar, konserter, teaterföreställningar och andra dylika produktioner). Av ansökan om projektbidrag ska tydligt framgå evenemangets eller projektets tidpunkt, innehåll, kostnader och finansiering. Då det beslutas om bidraget beaktas det hur allmännyttigt evenemanget eller projektet är och hur det kompletterar kulturutbudet i Lovisa. Premissen är att producera kulturverksamhet för kommuninvånarna i Lovisa stad. I undantagsfall kan kulturnämnden bevilja bidrag även för att framföra Lovisarelaterat kulturutbud utanför staden om kulturnämnden anser att detta bringar Lovisa positiv synlighet.

Dessutom reserverar kulturnämnden ett mindre anslag (ca 10 % av årets bidragsanslag) som särskilt bidrag som delas ut varje höst. Höstbidragen är avsedda till projektbidrag för mindre projekt som äger rum under slutet av året och början av nästa år (jämför projektbidraget).

 1. Principer för utdelning

Bidragsverksamheten är alltid allokerad och prövningsbaserad. Det är inte meningen att projekt för vilka bidrag ansöks betalas i sin helhet med kulturbidrag och därför ska verksamheten och projekten som bistås även ha en egenfinansieringsandel.

Utvecklingen och diversifieringen av stadens kulturutbud utgör premissen för att bevilja bidrag. Nämnden bedömer bland annat ur följande synvinklar ifall de beviljade bidragen producerar mervärde för stadens kulturverksamhet:
– Verksamhetens öppenhet och hur olika målgrupper beaktas.
– Kulturverksamheten är riktad till Lovisabor i stadens olika delar.
– Konstens olika delområden beaktas.
– Stöd av kultur för barn och unga anses vara viktigt.

Då allmänna bidrag beviljas beaktar man särskilt:

 • föreningens aktivitet och hur omfattande, regelbunden och mångsidig kulturverksamheten är
 • föreningens medlemsantal
 • den områdesvisa fördelningen av föreningarna.

Då projektbidrag beviljas beaktar man särskilt:

 • användningssyftet för bidraget
 • den sökandes egen aktivitet, bland annat bidrag och ekonomiskt stöd som den sökande fått från annat håll
 • hur aktuell eller behövlig verksamheten som stöds med bidraget är
 • om kommuninvånarnas deltagande begränsas med medlemskap eller med någon annan faktor
 • att samarbetsprojekt anses vara önskvärda.

Att beakta då bidrag beviljas till privatpersoner:

 • Bidrag beviljas inte till samma person under två på varandra följande år om det inte föreligger särskilda grunder för att bidraget beviljas.
 • Den sökande ska ha bevis på den verksamhet för vilken den sökande ansöker om bidrag.
 • Bidrag för privata personer är i huvudsak avsedda för personer över 18 år.

OBS! Kulturnämnden kan årligen på olika sätt betona principerna för beviljande av bidrag.

Bidrag beviljas INTE:

 • för en enskild kommuninvånares egen hobby- och bildningsverksamhet
 • för studier eller läsårsavgifter
 • för studie- eller rekreationsresor
 • för kostnader för alkohol, livsmedel eller bespisning
 • för anskaffning av inventarier, anläggningar eller övrig fast egendom eller lösöre
 • för kalkylerade kostnader för talkoarbete
 • till föreningar eller projekt vars huvudsakliga syfte är att uppnå vinst, anskaffa medel eller idka övrig kommersiell verksamhet
 • för verksamhet där Lovisa stad antingen är betalningsmottagare eller verksamhetsarrangör eller där den sökande redan fått bidrag för samma ändamål av Lovisa stad
 • till föreningar vars ekonomiska läge är så svagt att det inte föreligger förutsättningar för fortsättning av verksamheten.
  1. Anvisningar för ansökan

  Bidragen för våren ansöks årligen senast 31.3.
  Av ansökan ska framgå vilken bidragsform den sökande ansöker om.
  Bidragen för hösten ansöks årligen senast 31.10.

  Försenade ansökningar behandlas inte.

  Bidrag ansöks med en särskild ansökningsblankett. Blanketten kan avhämtas på kundservicekontoret Lovinfo, adress  Mariegatan 12 A eller den kan utskrivas från denna länk: Ansökningsblankett

  Av ansökan ska framgå:

  • Kostnadsberäkning: inkomster och utgifter. Man ska även berätta om övriga bidrag som man ansöker för samma ändamål eller om planer att ansöka om övriga bidrag.
  • Projektplan: Beträffande verksamheten eller projektet som utgör objektet för kulturbidrag ska förutom de ekonomiska uppgifterna även inlämnas uppgifter om verksamhetens kvantitativa och kvalitativa mål.

  En förening ska inlämna som bilagor till ansökan:

  • verksamhetsplanen för den verksamhetsperiod för vilken bidrag ansöks
  • budgeten för den verksamhetsperiod för vilken bidrag ansöks
  • verksamhetsberättelsen för den föregående verksamhetsperioden
  • bokslutet och revisionsberättelsen för den föregående verksamhetsperioden
  • föreningens stadgar om de inte tidigare har inlämnats eller om det gjorts ändringar i dem.En privatperson eller privatpersoner ska inlämna som bilaga till sin ansökan:
   • CV.

   De sökande får ett skriftligt meddelande om bidragsbeslutet.

   1. Utredning om användningen av bidraget och övrigt att beakta

   En förening eller annan aktör som fått bidrag är skyldig att senast 31.3 tillställa kulturnämnden en utredning om hur medlen använts föregående år. En utredning om hur bidraget för föregående år använts inlämnas senast då man ansöker om ett nytt bidrag. En ny ansökan om bidrag behandlas inte förrän utredningen inlämnats.

   Bidragsbeloppet får endast användas till det ändamål som bidraget beviljats för. Om det framkommer att det om användningen av bidraget inlämnats felaktiga uppgifter eller sådana faktorer undanhållits som kunde ha inverkat på beviljandet av bidraget eller dess belopp, kan ett beviljat bidrag annulleras eller krävas för återbetalning. Om det inte är möjligt att använda bidraget ska bidraget returneras till staden.

   Uppskov kan anhållas av chefen för kultur-  och fritidsväsendet om man önskar att användningen av projektbidraget helt eller delvis överförs till nästa år.

   För evenemang som stöds av kulturnämnden förutsätts att det i annonser och marknadsföring nämns att Lovisa stad/kulturnämnden har understött evenemanget.