Direktiv

Kriterier för beviljande och anvisningar för ansökan av kulturbidrag

VÄLFÄRDSNÄMNDENS BIDRAGSDIREKTIV

Välfärdsnämnden föreslår årligen i kommunens budget ett anslag för att användas till att stöda lokala ungdoms- och idrottsföreningar samt till att stöda och bistå Lovisabaserade föreningar, organisationer och privatpersoner som idkar kulturverksamhet. Välfärdsnämnden beslutar på basis av stadens förvaltningsstadga om beviljandet av de understöd som är avsedda för att stöda idrotts- och ungdomsverksamhet samt om beviljandet av kulturbidrag.

Vid ansökan om understöd, behandling av ansökningar, utbetalning av understöd och övervakning av användningen av understöd iakttas utfärdade anvisningar, om inte annat beslutas.

ATT ANSÖKA OM UNDERSTÖD
Ansökan om understöd publiceras på stadens webbplats www.loviisa.fi och i stadens officiella annonseringstidningar.

Ansökan om understöd ska göras på välfärdsnämndens blankett för ansökan om understöd. Ansökningsblanketter fås från stadens kundservice Lovinfo (adress Mariegatan 12 A) eller på stadens webbplats. Ansökningarna dateras och skickas till kommunen först efter ansökningstidens början. Försenade ansökningar behandlas inte.

Till ansökan ska bifogas kopior av behövliga bilagor. Nya sökande ska också bifoga en kopia av föreningens stadgar och ett utdrag ur föreningsregistret. De som tidigare fått understöd meddelar eventuella förändringar i stadgarna och föreningsregistret.

Nämnden förklarar understöden lediga att sökas. Ansökningstiden är en månad. Vårens understöd kan sökas hos nämnden senast 31.3 före kl. 15.00. Om den sista återlämningsdagen infaller på en lördag eller helgdag ska ansökan lämnas senast följande vardag.

KULTURBIDRAG
Syftet med kulturbidragsverksamheten är att stöda och diversifiera kulturverksamheten i Lovisa, sporra Lovisabaserade aktörer att producera kultur och idka samarbete samt att främja kulturell ungdomsverksamhet, medborgarverksamhet och hembygdsarbete. Utdelningen av bidrag sker inom ramen för de anslag som stadsfullmäktige godkänt.

Kriterier för beviljande och anvisningar för ansökan av kulturbidrag

FORMER AV KULTURBIDRAG 

Välfärdsnämnden beviljar kulturbidrag av två slag varje vår:
– allmänna bidrag för föreningar
– projektbidrag för föreningar, arbetsgrupper och privatpersoner.

Allmänna bidrag beviljas för att stöda verksamhetsplanenlig verksamhet vad gäller registrerade föreningar som är baserade i Lovisa och som idkar kulturverksamhet. Av föreningens stadgar ska framgå att kulturverksamheten utgör föreningens huvudsakliga verksamhet. Bidraget beviljas för pågående kalenderår. Ifall en förenings, vars hemort är annan än Lovisa, verksamhet riktas på Lovisa kan välfärdsnämnden enligt eget övervägande bevilja bidrag till föreningen. 

Projektbidrag kan ansökas av Lovisabaserade registrerade eller oregistrerade föreningar, grupper och privatpersoner som idkar kulturverksamhet. Projektbidrag kan beviljas för att genomföra ett särskilt evenemang som verkställs under en given tidpunkt eller ett annat projekt som kan anses utgöra kulturverksamhet (till exempel utställningar, konserter, teaterföreställningar och andra dylika produktioner). Av ansökan om projektbidrag ska tydligt framgå evenemangets eller projektets tidpunkt, innehåll, kostnader och finansiering. Då det beslutas om bidraget beaktas det hur allmännyttigt evenemanget eller projektet är och hur det kompletterar kulturutbudet i Lovisa. Premissen är att producera kulturverksamhet för kommuninvånarna i Lovisa stad. I undantagsfall kan välfärdsnämnden bevilja bidrag även för att framföra Lovisarelaterat kulturutbud utanför staden om nämnden anser att detta bringar Lovisa positiv synlighet.

Dessutom reserverar nämnden ett mindre anslag (cirka 10 % av årets bidragsanslag) som särskilt bidrag som delas ut varje höst. Höstbidragen är avsedda till projektbidrag för mindre projekt som äger rum under tiden november-mars. Ansökningstiden går ut 31.10 klockan 15.

PRINCIPER FÖR UTDELNING
Bidragsverksamheten är alltid allokerad och prövningsbaserad. Det är inte meningen att projekt för vilka bidrag ansöks betalas i sin helhet med kulturbidrag och därför ska verksamheten och projekten som bistås även ha en egenfinansieringsandel.

Utvecklingen och diversifieringen av stadens kulturutbud utgör premissen för att bevilja bidrag. Nämnden bedömer bland annat ur följande synvinklar ifall de beviljade bidragen producerar mervärde för stadens kulturverksamhet:

 • Verksamhetens öppenhet och hur olika målgrupper beaktas.
 • Kulturverksamheten är riktad till Lovisabor i stadens olika delar.
 • Konstens olika delområden beaktas.
 • Stöd av kultur för barn och unga anses vara viktigt.

Då allmänna bidrag beviljas beaktar man särskilt:

 • föreningens aktivitet och hur omfattande, regelbunden och mångsidig kulturverksamheten är
 • föreningens medlemsantal
 • den områdesvisa fördelningen av föreningarna.

Då projektbidrag beviljas beaktar man särskilt:

 • användningssyftet för bidraget
 • den sökandes egen aktivitet, bland annat bidrag och ekonomiskt stöd som den sökande fått från annat håll
 • hur aktuell eller behövlig verksamheten som stöds med bidraget är
 • att samarbetsprojekt anses vara önskvärda.

Att beakta då bidrag beviljas till privatpersoner:

 • Bidrag beviljas inte till samma person under två på varandra följande år om det inte föreligger särskilda grunder för att bidraget beviljas.
 • Den sökande ska ha bevis på den verksamhet för vilken den sökande ansöker om bidrag.
 • Bidrag för privata personer är i huvudsak avsedda för personer över 18 år.

OBS! Välfärdsnämnden kan årligen på olika sätt betona principerna för beviljande av bidrag.

BIDRAG BEVILJAS INTE

 • för en enskild kommuninvånares egen hobby- och bildningsverksamhet
 • för studier eller läsårsavgifter
 • för studie- eller rekreationsresor
 • för kostnader för alkohol, livsmedel eller bespisning
 • för anskaffning av inventarier, anläggningar eller övrig fast egendom eller lösöre
 • för kalkylerade kostnader för talkoarbete
 • till föreningar eller projekt vars huvudsakliga syfte är att eftersträva vinst, skaffa medel eller annan företagsekonomisk verksamhet föreningar eller projekt vars huvudsakliga syfte är att uppnå vinst, anskaffa medel eller idka övrig kommersiell verksamhet
 • för verksamhet där Lovisa stad antingen är betalningsmottagare eller verksamhetsarrangör eller där sökanden redan fått bidrag för samma ändamål av Lovisa stad
 • till föreningar vars ekonomiska läge är så svagt att det inte föreligger förutsättningar för fortsättning av verksamheten.
 • om man begränsar invånarnas deltagande på grund av medlemskap eller någon annan orsak
 • om det redan har beviljats bidrag för samma projekt till en privatperson

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN AV KULTURBIDRAG
Av ansökan ska framgå:

 • Kostnadsberäkning: inkomster och utgifter. Man ska även berätta om övriga bidrag som man ansöker för samma ändamål eller om planer att ansöka om övriga bidrag.
 • Projektplan: Beträffande verksamheten eller projektet som utgör objektet för kulturbidrag ska förutom de ekonomiska uppgifterna även inlämnas uppgifter om verksamhetens kvantitativa och kvalitativa mål.

En förening ska inlämna som bilagor till ansökan:

 • verksamhetsplanen för den verksamhetsperiod för vilken bidrag ansöks
 • budgeten för den verksamhetsperiod för vilken bidrag ansöks
 • verksamhetsberättelsen för den föregående verksamhetsperioden
 • bokslutet och revisionsberättelsen för den föregående verksamhetsperioden
 • föreningens stadgar om de inte tidigare har inlämnats eller om det gjorts ändringar i dem.

En privatperson eller privatpersoner ska inlämna som bilaga till sin ansökan:

 • CV.

MEDDELANDE AV BESLUT
Beslutet meddelas skriftligt dem som ansökt om understöd. 

BETALNING AV UNDERSTÖD
Understöden betalas efter det att beslutet vunnit laga kraft på det konto som anges i ansökan.

UTREDNING OM ANVÄNDNINGEN AV BIDRAGET OCH ÖVRIGT ATT BEAKTA
En förening eller annan aktör som fått projektbidrag är skyldig att senast 31.3 tillställa välfärdsnämnden en utredning om hur medlen använts föregående år. En utredning om hur bidraget för föregående år använts inlämnas senast då man ansöker om ett nytt bidrag. En ny ansökan om bidrag behandlas inte förrän utredningen inlämnats.

Bidragsbeloppet får endast användas till det ändamål som bidraget beviljats för. Om det framkommer att det om användningen av bidraget inlämnats felaktiga uppgifter eller sådana faktorer undanhållits som kunde ha inverkat på beviljandet av bidraget eller dess belopp, kan ett beviljat bidrag annulleras eller krävas för återbetalning. Om det inte är möjligt att använda bidraget ska bidraget returneras till staden.

Stadens revisor får granska sökandens förvaltning och konton om revisorn så önskar.

Uppskov kan anhållas av chefen för kultur- och idrottsväsendet om man önskar att användningen av projektbidraget helt eller delvis överförs till nästa år.

För evenemang som stöds av välfärdsnämnden förutsätts att det i annonser och marknadsföring nämns att Lovisa stad har understött evenemanget. 

ÄNDRING AV PRINCIPERNA FÖR UNDERSTÖD
Principerna om understöd ändras inte under understödsåret. Om nämnden anser att det finns behov av att ändra understödsprinciperna, granskar nämnden principerna innan understöden förklaras lediga.