Dataskyddsbeskrivningar

En dataskyddsbeskrivning görs upp över alla personregister.

Av dataskyddsbeskrivningen framgår

  • vem är den registeransvarige som svarar för behandlingen av personuppgifter
  • vilka personuppgifter som ingår i registret
  • för vilket ändamål personuppgifterna används
  • vart personuppgiterna regelmässigt lämnas ut
  • principerna för skydd av personuppgifterna.

Den registrerades rättigheter och hur de verkställs i Lovisa stads personuppgiftsregister

EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 garanterar olika rättigheter till den person vars uppgifter hanteras (den registrerade). Rättigheter tillämpas på olika sätt beroende på skälet varför personuppgifterna hanteras. Du har bland annat rätt att veta om dina personuppgifter och vilka personuppgifter som används samt rätt att begära de uppgifter som berör dig. Du har även rätt att kräva att felaktiga personuppgifter rättas.

Insynsrätt till uppgifterna (rätt till tillgång till sina uppgifter, artikel 15)

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter används eller inte och vilka personuppgifter om dig som har lagrats. På din, den registrerades, begäran levererar Lovisa stad uppgifterna så fort som möjligt och utan onödigt dröjsmål. Den utsatta tiden för levererande av uppgifterna eller delgivningen av tilläggsuppgifter som anknyter till begäran om uppgifter är en månad efter att begäran mottagits. Om begäran om uppgifter är exceptionellt komplicerad och omfattande kan den utsatta tiden förlängas med två månader.

Om du vill granska din personuppgifter inom hälsovården, fyll i blanketten och reservera en personlig tid hos grundtrygghetscentralen och lämna in begäran i samband med ditt överenskomna besök. Lämna i övriga fall in begäran om gransking av uppgifter personligen till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo. Du kan avgiftsfritt kontrollera sina uppgifter en gång per kalenderår.

Om Lovisa stad inte levererar uppgifterna ger staden ett skriftligt intyg om detta i enlighet med artikel 12 i dataskyddsförordningen. Samtidigt berättar vi om rätten till metoder för rättsskydd, till exempel om möjligheten att lämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Rätt till rättelse av uppgifter (artikel 16)

Du har rätt att kräva att felaktiga, inexakta eller bristfälliga personuppgifter korrigeras eller kompletteras utan onödigt dröjsmål. Dessutom har du rätt att kräva att onödiga personuppgifter avlägsnas. Onödigheten och felaktigheten bedöms enligt tidpunkten för när uppgifterna lagrades.

Om Lovisa stad inte godkänner begäran om rättelse ger staden ett skriftligt intyg om detta. I intyget nämns de orsaker på basis av vilka begäran avslagits. Samtidigt berättar vi om rätten till metoder för rättsskydd, till exempel om möjligheten att lämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Rätt att bli bortglömd (artikel 17)

Du har endast i vissa undantagsfall rätt att få dina personuppgifter helt avlägsnande från Lovisa stads register (rätt att bli bortglömd). Denna rätt kan dock inte nyttjas i sådana fall där hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att en lagstadgad skyldighet ska kunna följas eller då offentlig makt som tillhör staden används. Vid förvarande och avlägsnande av uppgifter följer vi Lovisa stads arkivbildningsplaner och i lag föreskrivna tider för förvaring av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling (artikel 18)

Du kan i vissa situationer ha rätt att begära att hanteringen av dina personuppgifter begränsas tills dina uppgifter på tillbörligt sätt har kontrollerats och korrigerats eller kompletterats.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat (artikel 20)

Rätten omfattar inte sådan hantering av personuppgifter som behövs för genomförande av en uppgift som berör det allmänna bästa eller för användningen av offentlig makt som tillhör den registeransvariga. Sålunda tillämpas rätten i regel inte i samband med Lovisa stads personuppgiftsregister.

Rätt att göra invändningar (artikel 21)

Du har med stöd av skäl som hänför sig till din specifika situation rätt att när som helst göra invändningar mot hanteringen av dina personuppgifter, även då hanteringen hänför sig till genomförandet av en uppgift som berör det allmänna bästa eller för användningen av offentlig makt som tillhör staden. I detta fall kan uppgifterna endast fortsättningsvis hanteras om det finns ett synnerligen viktigt och motiverat skäl som kan påvisas.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77)

Du har rätt att lämna in ett klagomål i synnerhet till en tillsynsmyndighet vars befogenhet omfattar din stadigvarande hemort eller arbetsplatsort, om du anser att EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 överträds vid hanteringen av dina personuppgifter. Utöver detta har du rätt att nyttja övriga sätt för administrativ överklagan eller rättsskydd.

Du har även rätt att väcka talan gentemot den registeransvariga eller organisationen som hanterar personuppgifterna om du anser att dina rättigheter har överträtts med anledning av det att dataskyddsförordningen inte följts vid hanteringen av dina personuppgifter.

Lovisa stads dataskyddsbeskrivningar

Stadskanslicentralen

Anbudsbegäran
Användarregister för betalningsrörelsesystemet Basware
Användarregister för rapporteringssystemet Basware FPM, Basware FPM Fico
Databas för arbetssökanden Kuntarekry
Egenkontroll
Elektronisk distribution av dokument till förtroendevalda
Inköpsreskontrans leverantörsregister, Kuntax, Basware IP
Personal- och löneuppgiftsregistret Populus
Registret för arbetstidsuppföljning och personkort Esmikko
Systemet för kameraövervakning
Telia företagsportal
Windows Active Directory
Ärendeförvaltningssystemet Dynasty for SQL

Centralen för bildning och välfärd

Förvaltningssystemet HelleWi
Grundläggande utbildningens, förskoleundervisningens och gymnasieutbildningens personregister Multiprimus
Helle-dataskyddsbeskrivning
Lovisa stads museums infolista
Lovisa stads museums kundregister
Skolkuratorernas och skolpsykologernas klientsystem AURA
Småbarnspedagogikens kundregister
Specialkostregistret
Lokalreservationer underställda fritidsväsendet, Kultur- och fritidstjänsterna
Kontaktuppgiftsregister, föreningar, Kultur- och fritidstjänsterna
Kontaktuppgiftsregister, Kultur- och fritidstjänsterna

Centralen för näring och infrastruktur

Arrendefakturering för bostadstomter
Arrendefakturering för sommarstugstomter
Arrendefakturering
Bostadshyror, bastuturer och tvättstugslistor
Buildercom
Byggnadstillsyn
El- och vattenfakturering för lokaler
Fakturering av skattebelagda hyror
Faktureringar för värme
Hyresavtal, boendelistor, listor över bastuturer, listor över användningen av tvättstugor
Licens för molntjänsten Tolotrack.fi, inpasserkontroll för bomförsedda fält och fakturering
Miljövårdsenhetens faktureringar
Registret för arbetstidsuppföljning och personkort Esmikko
Skilda faktureringar för byrån för fastighetsdata och geografisk information samt för arkitektbyrån
Tekniska centralens diverse faktureringar
Sammandrags- och kontaktuppgiftsregister över de ansökningar som gäller planeringsbehov och undantaglov
Byggnadstillsyn
Register över fastighetsköp
Miljövård, Trimble Locus
Uppgifter om introduktion, tjänsten Tilaajavastuu.fi, työmaakirjanpito
Register över markegendom
Register över tomtindelningsansökningar
Register över kontaktuppgifter, Trimble

Bostadsansökningar
Den rehabiliterande arbetsverksamhetens avtal
Den rehabiliterande arbetsverksamhetens fakturering

Dataskyddsbeskrivning för Tiekuntarekisteri.fi tjänsten

Vattenaffärsverket

Vattendatabas Abilita Aqua och Abilita vatten, försäljningsreskontra