De restriktioner som berör småbarnspedagogiken upphör 14.5

Statsrådets rekommendation om att barn under skolåldern ska stanna hemma upphör 13.5.2020. Alla som har haft behov av det har kunnat delta i småbarnspedagogiken även under undantagsförhållandena.

– För de barn som deltagit i småbarnspedagogiken och som efter en paus återvänder till verksamheten är det en viktig och glad stund att få återse den egna barngruppen och den bekanta personalen. Vi gör vårt yttersta för att återvändningen till småbarnspedagogiken skulle ske säkert för såväl barnen som de vuxna, säger chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff.

Endast frisk till småbarnspedagogiken

Det är av största vikt att man ser till att man inte kommer till småbarnspedagogiken om man har symtom som tyder på insjuknande. Detta gäller både barn och vuxna. Om ett barn insjuknar under dagen ska barnet som uppvisar symtom omedelbart flyttas till ett annat rum för att under en vuxens tillsyn vänta på sin förälder. Den vuxna ska undvika närkontakt med det insjuknade barnet och hålla ett tillräckligt avstånd.

Personer med symptom ska vara i kontakt med den egna hälsovårdscentralen och enligt de anvisningar man får söka sig till ett ställe där man kan göra ett coronavirustest. Ifall coronavirussmitta konstateras inom småbarnspedagogiken utreds smittkedjorna av den läkare vid kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar. De som eventuellt exponerats bör spåras och försättas i karantän i 14 dagar.

En person som smittats av coronaviruset bör hålla sig borta från småbarnspedagogiken minst sju dygn från att symptomen började, men vid behov längre så att hen varit symtomfri minst två dygn innan hen återvänder den småbarnspedagogiska verksamheten. Om ett barn eller barnets familjemedlem tillhör en riskgrupp bedömer den behandlande läkaren ifall barnet kan återvända till småbarnspedagogiken.

Intensifierad hygien

När man ordnar småbarnspedagogiken ska man följa de nationella anvisningarna för att undvika att sprida viruset. Man ska undvika onödig närkontakt och i verksamheten följa hygienrutiner som förebygger smittspridningen. Trots effektivare hygienrutiner är det viktigt att se till att barnet i den mån det är möjligt på samma sätt som tidigare kan samverka och få den närhet och trygghet av en vuxen som hen behöver.

Vi ber att vårdnadshavarna beaktar följande åtgärder:

  • Vårdnadshavarna stämplar inte barnets närvaro med hjälp av NFC-identifiering från och med 14.5. Personalen registrerar barnets närvaro manuellt. Denna praxis gäller tills vidare.
  • Man ska undvika att andra personer än barnen och personalen inom småbarnspedagogiken vistas på daghemmen. Varje enhet fastställer förfaranden som lämpar sig för den egna situationen och ger familjerna anvisningar om hur de ska agera när de kommer till och går från daghemmet, så att vårdnadshavarna inte skulle behöva komma in i daghemmet. I varje tambur finns handdesinfektion som det rekommenderas att man använder alltid då man kommer och går ifall det finns ett absolut behov att gå in i daghemslokalerna.
  • Särskild uppmärksamhet ägnas åt att leksakerna tvättas och hålls rena. En del av leksakerna läggs undan tills vidare. Det är inte att rekommendera att barnen tar med sig kramdjur eller andra egna leksaker till småbarnspedagogiken.
  • Stora evenemang såsom traditionell vårfest ordnas inte.
  • Det öppna daghemmet Treffis är stängt tills vidare.

Eftersom undantagstillståndet inom småbarnspedagogiken upphör 13.5, upphör också gottgörelsen av vårdavgifter. Om man vet om en längre enhetlig frånvaro från småbarnspedagogiken under senvåren eller sommaren, kan man dock i denna situation undantagsvis tillfälligt säga upp sin dagvårdsplats och återvända till sitt eget daghem inom småbarnspedagogiken senare enligt en överenskommen tidtabell.

Mer information: chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi