Bostadslån och -finansiering

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar understöd, bidrag och borgen för boende och byggande.

Lån

ARA kan bevilja räntestödslån för nyproduktion, ombyggnad och anskaffning av bostäder. ARA kan även bevilja lån mot borgen för byggande av hyreshus och ombyggnad av bostadsaktiebolagshus. Riksdagen beslutar årligen om omfånget för och tyngdpunkterna i långivningen. Därefter fastställer statsrådet i dispositionsplanen de regionala och övriga dispositionsgrunderna för långivningen.

Understöd

Ur statens medel beviljas understöd för sanitära olägenheter, investeringsunderstöd för specialgrupper samt reparations- och energiunderstöd för att förbättra boendeförhållandena för olika befolkningsgrupper.

Understöd beviljas också för att bygga infrastruktur på nya bostadsområden, täcka kostnader för rivning av aravahyreshus och utveckla bostadsområden samt för boenderådgivningsverksamhet.

Statsborgen

Det är också möjligt att beviljas statsborgen för boende. Största delen av de borgensåtaganden som Statskontoret förvaltar är borgen för privatpersoners bostadslån. Också de husspecifika räntestödslån som ARA beviljat innehåller statlig fyllnadsborgen. Dessutom förvaltar Statskontoret direkt statsborgen och statsgarantier som beviljats enligt lagen eller genom statsrådets beslut.

Mer information om de lån, understöd och statsborgen som ARA beviljar hittar du på ARAs och Statskontorets webbplatser. Länkarna till webbplatserna hittar du i länkmenyn till höger.