Säkerhet

Ring alltid nödnumret 112 när du möter en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen!

Garry Knight /CC BY 2.0

Lovisa stads roll vid störningar

Polis- och räddningsmyndigheterna leder verksamheten vid nöd- och olyckssituationer och staden assisterar myndigheterna enligt behov. Stadens centrala uppgift vid störningar är att säkerställa sina egna funktioner. Stadens organisation har instruktioner för störningar av olika slag.

Lovisa stad och Lovisa vattenaffärsverk informerar i huvudsak om sina egna funktioner i sina egna informationskanaler. Den primära kanalen är webbplatsen, men vid behov används även pressmeddelanden, sociala medier eller telefoner, i undantagsfall även pappersmeddelanden.

Under 2000-talet har man frångått byggande av allmänna befolkningsskydd. Inte heller Lovisa har ett allmänt befolkningsskydd. Enligt gällande lagstiftning (2018) bör en ny byggnad i storleksklassen 1200 kvadratmeter eller större förses med ett befolkningsskydd. Flervåningshus kan ha gemensamma befolkningsskydd. Av stadens byggnader är till exempel de större skolorna utrustade med befolkningsskydd för personal och elever.

Den allmänna regeln för att skydda sig är att ta sig inomhus, stänga ventilation, dörrar och fönster och vänta på instruktioner.

ZeroOne/CC BY-SA 2.0

Beredskapsplan 2022 – Lovisa stads förberedelser inför störningssituationer

Du hittar planens allmänna del här.

Genom beredskapsplanering skapas sådana ledningssystem och funktionsprinciper med vilka kommunens ledningsgrupp, olika kommunala verksamheter och organisationer samt samarbetsmyndigheter kan agera så att upprätthållande av kommunens vitala funktioner tryggas i olika störningssituationer och under undantagsförhållanden.

Vad gör man i nödsituationer?

Räddningsväsendet har samlat instruktioner för olika störningar och nödsituationer. Instruktionerna berättar hur du ska handla vid till exempel en faro- eller nödsituation.

Det bästa sättet att förhindra olyckor är att förebygga dem. Var beredd, då förebygger du effektivt eventuella olyckor och din livsmiljö hålls trygg.

Webbplatsen Handbok om säkerhet är en tjänst som administreras av inrikesministeriet och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Handboken berättar hur du ska handla vid olika störningar och undantagsförhållanden. Webbplatsen innehåller information om till exempel brandsäkerhet, smittsamma sjukdomar och befolkningsskydd.

På sin egen webbplats berättar Räddningsbranschens centralorganisation bland annat om hemförråd och hur man gör en räddningsplan för ett husbolag (på finska).

Var får man information vid störningar?

Polis- och räddningsmyndigheterna informerar på sina webbplatser och till massmedia. Många myndigheter är även på sociala medier. Vid behov tas myndighets- eller nödmeddelanden i bruk i tv och radio. Förmedlandet av dessa meddelanden hör till Yles lagstadgade uppgifter. Meddelandena syns och hörs även i en stor del av de kommersiella tv- och radiokanalerna.

Polisens informationskanaler:

Räddningsverket i Östra Nyland på sociala medier:

Andra nyttiga länkar:

Trafik:

Strålsäkerhet:

Miljö.fi:

Beredskap

  • 72 timmar är myndigheters och organisationers beredskapsrekommendation för privathushåll

 

Sidan uppdaterad den 9.9.2021.