Individuellt stöd inom småbarnspedagogiken

Individuellt stöd ordnas inom småbarnspedagogiken som en del av den dagliga verksamheten i barnets egna småbarnspedagogiska enhet.

Inom småbarnspedagogiken stöds barnets utveckling och lärande på ett sätt som motsvarar barnets behov. För barnet är det viktigt att stödet ges kontinuerligt och konsekvent under tiden i småbarnspedagogiken. Genom tillräckligt tidigt och rätt riktat stöd kan man främja barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Samtidigt kan man förebygga problem och förhindra att problemen växer och blir allt mer komplexa.

Stödet ordnas utgående från barnets styrkor och behov av stöd för utveckling och lärande. Stödet för utveckling och lärande omfattar såväl lösningar som möter barnens individuella behov som lösningar som berör hela gruppen och lärmiljöerna. I den småbarnspedagogiska verksamheten ser personalen till att alla barn känner sig accepterade som individer och som medlemmar i gruppen. Genom att uppmuntra barnet och ge barnet möjligheter att lyckas stöds utvecklingen av barnets positiva självbild.

Stödinsatserna inom småbarnspedagogiken grundar sig på föräldrarnas, personalens, speciallärarens och andra sakkunnigas, som arbetar med familjen, iakttagelser. Specialläraren stöder och handleder barngruppens personal, som ansvarar för att stöda barnets utveckling och lärande i vardagen.

För ett barn på daghem eller i familjedagvård antecknas behovet av stöd i barnets plan för småbarnspedagogik. I planen antecknas ansvars- och arbetsfördelningen när det gäller stödet för barnets utveckling och lärande samt stödåtgärderna och hur de ska genomföras och utvärderas.

Barnet kan behöva stöd bara under en kort tid. Då kan det räcka med enskilda stödformer eller arrangemang för att påverka situationen så snabbt och på ett så tidigt stadium som möjligt. En del barn behöver omfattande och regelbundet stöd eller flera stödformer som kompletterar varandra samtidigt.

Stöd på tre nivåer inom småbarnspedagogiken

Modellen för stöd på tre nivåer används då stödet för barnets fostran och lärande ordnas. Stödet kan växla mellan allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Stödet för barnets utveckling och lärande byggs genom att utforma tillvägagångssätten, innehållen i verksamheten, lärmiljöer och personalarrangemang att motsvara barngruppernas behov.

Allmänt stöd

Alla barn har rätt till allmänt stöd. I det allmänna stödet beaktas barnens individuella skillnader i utveckling, lärande, temperament och intressen. Att ge allmänt stöd är alla pedagogers uppgift och det hör till all verksamhet inom småbarnspedagogiken.

Intensifierat stöd

När det allmänna stödet inte räcker till för barnet behövs intensifierat stöd. Intensifierat stöd ordnas för barn som behöver individuellt stöd inom utvecklingens olika delområden och vars behov av stöd är långvarigt. Intensifierat stöd innefattar de allmänna stödformerna, men de effektiveras, specificeras, individualiseras och förverkligas mer intensivt och mer regelbundet under en längre tid.

Särskilt stöd

Det är fråga om särskilt stöd då barnet har behov av kontinuerligt och individuellt heltidsstöd eller stöd behövs på många delområden inom utvecklingen eller behovet av stöd för ett delområde är mycket stort. Till exempel gravt handikappade barn och barn som har grava neurologiska problem eller grava störningar i känslolivet omfattas av särskilt stöd.