Helle-bibliotekens användningsregler, lånetider och avgifter

Helle-biblioteken

De här reglerna gäller alla Helle-bibliotek. De nuvarande Helle-biblioteken är Askola, Borgnäs, Borgå, Sibbo, Lappträsk, Lovisa, Mörskom,Pukkila, Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå.

Helle-biblioteken har ett gemensamt nätbibliotek och gemensamma bibliotekskort. Också kundregistret, materialregistret och bibliotekssystemet är gemensamt.

Regler

Läs noga igenom reglerna för hur man använder Helle-biblioteken. Spara dem så att du senare kan läsa dem på nytt. Du förbinder dig att följa de här reglerna när du använder biblioteken, skaffar ett bibliotekskort eller ställer upp som kontaktperson.

Reglerna delas ut på Helle-biblioteken, och finns också på Helle-bibliotekens gemensamma webbplats.
Det finns särskilda regler och instruktioner för hur man använder bibliotekens utrustning. Du kan läsa om dem på bibliotekens egna webbplatser.

Du kan läsa om förseningsavgifter och andra avgifter i en separat bilaga: Helle-bibliotekens avgifter och lånetider.

Ett bibliotek för alla

Alla som följer Helle-bibliotekens regler är välkomna att använda biblioteken. På biblioteket måste man uppföra sig sakligt.
Att använda, låna och reservera Helle-bibliotekens eget material är gratis. Du får också gratis handledning och information av bibliotekets anställda.
På vissa bibliotek finns det rum som man kan hyra. Där kan kommunens invånare, organisationer, föreningar och andra samfund ordna eget program. Hyran som man betalar är olika på olika bibliotek.


Bibliotekskort och pinkod

Bibliotekskort

Du behöver ett bibliotekskort för att låna bibliotekets material. Du behöver också kortet för att reservera material eller förnya lån. Du kan använda samma kort på alla Helle-bibliotek.
Du måste ha en adress i Finland för att få ett bibliotekskort.

Du kan få ett personligt bibliotekskort på vilket Helle-bibliotek som helst. För att få kortet måste du ge dina kontaktuppgifter och visa ett sådant identitetsbevis som biblioteket godkänner.

När du skaffar ett bibliotekskort förbinder du dig vid att följa de här reglerna. För att kunna använda vissa av bibliotekens tjänster behöver du också en pinkod.

Ditt första bibliotekskort är gratis. Men om du tappar bort det och vill ha ett nytt måste du betala för det.

Barn kan få egna bibliotekskort. Barn under 15 år måste visa ett skriftligt tillstånd av sin vårdnadshavare för att få ett kort.

En institution kan ha ett institutionskort. Institutioner är till exempel daghem, skolor och läroanstalter. För institutions-kortet behövs institutionens kontaktuppgifter och ett tillstånd som en ansvarig person har skrivit under.

Du ansvarar för det material som du lånar. Vårdnadshavare ansvarar för det material som deras barn under 15 år lånar. Institutionen ansvarar för det material som lånas med institutionskortet.

Om ditt kort försvinner ska du genast anmäla det till biblioteket. Du behöver inte ansvara för material som lånas med ditt kort efter att du har anmält att det är försvunnet.

Se till att biblioteket har rätt kontaktuppgifter till dig. Dina kontaktuppgifter är din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress. Du kan ge dina nya kontaktuppgifter till vilket Helle-bibliotek som helst. Du kan också ge dem via nätbiblioteket.

Man ska omedelbart meddela biblioteket om man byter kontaktperson för ett institutionskort, eller om kontaktuppgifterna förändras.

Pinkoder och hur man använder dem

Du behöver en personlig pinkod för vissa av bibliotekets tjänster. Du kan få en pinkod på vilket Helle-bibliotek som helst. Du måste visa ett identitetsbevis för att få koden. Du kan inte få koden via telefon eller e-post.

Du behöver en pinkod till exempel:

  • för att använda nätbiblioteket (där kan du se dina lån, förnya lån och reservera material)
  • för att låna e-böcker
  • för att använda de trådlösa nätverk och låneautomater som finns på vissa bibliotek
  • för att använda meröppna bibliotek.

Meröppna bibliotek

Du kan besöka vissa av Helle-biblioteken utanför de normala öppethållningstiderna, under meröppettiderna. För att göra det behöver du ett bibliotekskort och en pinkod. Bibliotekskortet fungerar som en nyckel, så att du kommer in i biblioteket.

Du får ta med dig minderåriga barn och andra familjemedlemmar.

Vissa bibliotek har en åldersgräns under meröppettiden.

Användaruppgifterna är konfidentiella

Biblioteken har rätt att registrera sina användares personbeteckning. De uppgifter som registreras i Helle-bibliotekens kundregister är konfidentiella. Du kan få se dina uppgifter då du visar ett identitetsbevis.

Ansvarspersonen för ett institutionskort får se institutionens uppgifter. En vårdnadshavare kan få information om sitt barns försenade lån och obetalda avgifter.
Man kan läsa register-beskrivningarna på biblioteken och på nätbibliotekets webbplats.

Utlåning och återlämning

För att låna behöver du ett bibliotekskort, som du ska visa upp då du lånar.
För utlåning av videoinspelningar följer biblioteken åldersgränser
som Centralen för mediefostran och bildprogram har fastställt.


Lånetider och förfallodagar

Lånetiden är vanligen 28 dygn.

Lånetiden för följande material är 14 dygn:

  • nyheter (skönlitteratur och musik)
  • tidskrifter
  • DVD- och Blu-ray-skivor
  • konsolspel

Lånetiden för snabblån är 7 dygn. Snabblånen kan inte förnyas eller reserveras.

Du kan läsa mer om lånetider och begränsningarna för hur många lån man får ha i en separat bilaga.

Du får ett kvitto på dina lån. På kvittot står förfallodagen för lånen, alltså när du ska lämna tillbaka materialet. Lånetiden går ut när biblioteket stänger på förfallodagen.

Strax före förfallodagen kan du per e-post få ett meddelande om att du snart måste lämna tillbaka dina lån. För att du ska få meddelandet måste biblioteket ha din e-postadress.

Du måste lämna tillbaka dina lån på förfallodagen som anges på lånekvittot eller i nätbiblioteket, också om du inte har fått ett meddelande om det.

Biblioteken kan inte ta ansvar för störningar i teleförbindelserna. Samma regler och avgifter gäller trots eventuella tekniska störningar.

Återlämning av lån

Du kan återlämna dina lån till vilket Helle-bibliotek som helst. Undantag är fjärrlån och special-material som idrottsredskap och andra föremål, som måste återlämnas till samma bibliotek som de lånats ifrån. Om du önskar kan du få kvitto på dina återlämnade lån.

På vissa bibliotek kan du lämna tillbaka material i ett bokinkast när biblioteket är stängt. Då får du inget kvitto.

Material som lämnats in via ett bokinkast registreras som återlämnat först följande öppethållningsdag. Du kan alltså få en förseningsavgift för material som du har lämnat tillbaka via ett bokinkast efter att biblioteket har stängt på förfallodagen. Förseningsavgiften stiger tills återlämningen har registrerats. Du återlämnar material via bokinkast på ditt eget ansvar.

Att förnya lån

Du kan förnya dina lån högst sex gånger, och bara om materialet inte har reserverats av någon annan. Lånen kan förnyas i nätbiblioteket, i biblioteket eller per telefon. Snabblån kan inte förnyas.

När du förnyar lån i nätbiblioteket, kontrollera alltid att den nya förfallodagen sparas i dina låneuppgifter. Ta kontakt med biblioteket om den nya förfallodagen inte sparas. Du får en förseningsavgift efter den förfallodag som finns i låneuppgifterna.

Att reservera material

Du kan reservera material via nätbiblioteket eller vid vilket Helle-bibliotek som helst. Det är gratis att reservera. Man kan inte reservera snabblån.
När du gör en reservation ska du välja i vilket bibliotek du vill avhämta materialet. Du får ett meddelande när ditt material har kommit till biblioteket och du kan avhämta det. Du väljer själv hur du får meddelandet: per e-post, sms eller brev.
Meddela biblioteket om du inte kan hämta materialet senast det datum som anges i meddelandet. Om du inte hämtar materialet och inte meddelar något till biblioteket, kostar det en euro.

Fjärrlån

Om du vill låna material som inte finns i Helle-bibliotekens egna samlingar kan biblioteken beställa det som fjärrlån från andra bibliotek i Finland eller från utlandet. För fjärrlån betalar du en avgift.

Lånerätt

Du kan förlora din lånerätt av följande orsaker:

  • om du inte har returnerat material som är försenat och som biblioteket har sänt en räkning för
  • om du har avgifter för 20 euro eller mera.

Du får tillbaka din lånerätt när du har lämnat tillbaka dina försenade lån och dina avgifter understiger 20 euro.


Avgifter och indrivning

Avgifter

Om du återlämnar dina lån efter förfallodagen, måste du betala en förseningsavgift. Du måste också betala en avgift om du förnyar ditt lån efter förfallodagen. Förseningsavgiften ökar för varje dag som biblioteket är öppet, upp till ett maximibelopp.

Du kan betala försenings-avgifterna i biblioteket. För förseningsavgifter skickas ingen separat räkning. Barn och institutioner behöver inte betala förseningsavgifter.

De viktigaste avgifterna som uppbärs av biblioteket räknas upp i en bilaga.

Påminnelser

Biblioteket skickar en påminnelse till dig när materialet som du har lånat är en vecka försenat, alltså efter 7 dagar. Om materialet är reserverat av någon annan, eller om det gäller ett snabblån, kan biblioteket skicka påminnelsen genast efter förfallodagen.

Utöver förseningsavgifter måste du också betala en påminnelseavgift. Du får påminnelsen via e-post, sms eller brev, beroende på vilket sätt du har valt.

Biblioteket skickar en andra påminnelse till dig när materialet som du har lånat är tre veckor försenat, alltså efter 21 dagar.

Räkningar

När ett av dina lån är 50 dygn försenat skickar biblioteket en räkning på det. De olika kommunerna skickar räkningar på olika sätt, det kan till exempel stå ett annat namn än kommunens på räkningen.

Om du har kvar materialet ska du returnera det till biblioteket och betala den avgift du är skyldig. Om du har tappat bort material eller det har skadats måste du ersätta det enligt beloppet på räkningen, eller genom att ge biblioteket motsvarande material.

Indrivning

Om du inte återlämnar eller ersätter det material som du har lånat, kan kommunen skicka räkningarna för indrivning.

Indrivningen kan gälla också material som lånats av en person under 15 år. Vårdnadshavare ansvarar för material som lånats med ett kort vars innehavare är under 15 år. Samfund ansvarar för material som lånats med ett samfundskort.

Ersättningar

Som låntagare måste du vara aktsam med bibliotekets material och egendom. Om du skadar bibliotekets egendom måste du ersätta skadorna (skadeståndslagen 412/1974).

Biblioteket ansvarar inte för skador på dina apparater som eventuellt uppstår när du använder bibliotekets inspelningar. Biblioteket ansvarar inte heller för skador på en tredje parts apparater.

Indragen användarrätt

Indragen användarrätt betyder att man får ett tillfälligt förbud att använda biblioteket. Du kan få ett sådant förbud om du upprepade gånger stör andra, riskerar säkerheten eller skadar bibliotekets egendom.

Det är kommunen som utfärdar förbudet, och det gäller ett visst bibliotek. Förbudet kan gälla i högst 30 dagar. Innan förbudet utfärdas ska den person det gäller ha rätt att bli hörd. Man kan ansöka om ändring av beslutet om indragen användarrätt enligt kommunallagen (410/2015).

Reglerna grundar sig på lagen om allmänna bibliotek (1492/2016).

Helle-bibliotekens avgifter och lånetider