Öppen småbarnspedagogik

Verksamheten inom öppen småbarnspedagogik är avsedd för barn och deras familjer. Det öppna daghemmet Treffis erbjuder öppen småbarnspedagogik i Lovisa stad.

Treffis

Treffis är Lovisa stads öppna daghem, som erbjuder en tvåspråkig småbarnspedagogisk verksamhet för 0 – 5 åriga barn i hemvård. Deltagandet förutsätter att en förälder eller annan vårdare också deltar. Man kan delta i verksamheten enligt egen tidtabell utan förhandsanmälan (med undantag av vissa extra program).

Treffis verksamhet är i huvudsak under vardagar och är avgiftsfri. Ibland ordnas extra program, som kan vara avgiftsbelagd. Om detta meddelas skilt.

Verksamhetsställena varierar mellan olika delar av staden. Programmet hittar du på adresserna peda.net/loviisa och på Facebook: Avoinpäiväkoti Treffis

Treffis är en trygg plats där barnet och föräldern möts på sitt modersmål (svenska/finska). Verksamheten är planerad enligt Lovisa stads plan för småbarnspedagogik och anpassas till barnets utvecklingsskede och behov. Där får barnet öva sig på sina sociala färdigheter och tillsammans med sin förälder uppleva gemenskap med andra barn och vuxna.

Lovisas församlingar

Församlingarna i Lovisanejden ordnar också verksamhet av många slag för barnfamiljer.