Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik är planmässig och målinriktad verksamhet som främjar barnets tillväxt, utveckling och inlärning.

Småbarnspedagogiken är en del av Lovisa stads utbildningssystem och ett viktigt skede i barnets växande och lärande. Vårdnadshavarna bär det primära ansvaret för sina barns fostran. Småbarnspedagogiken stöder och kompletterar hemmens fostrande uppdrag och bidrar till barnens välbefinnande. Avsikten med småbarnspedagogiken är att skapa likvärdiga förutsättningar för en helhetsmässig uppväxt, utveckling och lärande för barnen.

Planen för småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik är växelverkan mellan barnet och en vuxen i pedagogiskt syfte. Föräldrarna har alltid det främsta ansvaret för barnets fostran. Den offentliga småbarnspedagogikens uppgift är att stöda föräldrarna i uppfostringsarbetet.

Lovisa stad har en kommunal plan för småbarnspedagogik. Både kommunala och privata daghem och familjedagvårdare följer planen. Planen redogör för hur man ska genomföra småbarnspedagogik i Lovisa.

Planen för småbarnspedagogik

Efter att föräldradagpenningsperioden tagit slut kan du välja vården för ditt barn mellan följande alternativ

Du sköter ditt barn hemma

Om ditt barn är under tre år, kan du ansöka hemvårdsstöd från FPA. Du kan använda Treffis-tjänsterna för öppen småbarnspedagogik utan att förlora rätten till hemvårdsstödet.

Kommunal småbarnspedagogik

Du kan ansöka om plats för kommunal småbarnspedagogik antingen på ett daghem eller i familjedagvård. Lovisa stad erbjuder heldagsvård, deltidsvård och skiftesvård. Mer information hittar du under rubriken Ansökan till småbarnspedagogiken och elektroniska tjänster.

Privat småbarnspedagogik

Du kan höra dig för om privata platser för småbarnspedagogik direkt av privata familjedagvårdare. Du kan ansöka stöd för privat vård och dess kommuntillägg från FPA. Om ditt barn är i deltidsvård, söks kommuntillägget av staden. Mera information om saken hittar du här.