Tillstånd för byggande

Så gott som allt byggande kräver tillstånd. Kontakta byggnadstillsynen om du är osäker på om det projekt du planerar kräver tillstånd.

Du kan ansöka om bygglov också elektroniskt på stadens e-Tjänst.

Då du planerar att bygga krävs det en huvudplanerare som svarar för helheten och kvaliteten av planeringen. Den som uppgör byggnadsplanerna och specialplanerna måste ha genomgått en sådan examen inom byggnadsbranschen som lämpar sig för planeringsuppgiften i fråga.

Du behöver bygglov bland annat då du

 • uppför en ny byggnad
 • bygger ut en gammal byggnad
 • ändrar ett garage till sovrum
 • bygger ett hobbyrum i en gammal ladugård
 • bygger tvättrum
 • ändrar en semesterbostad till stadigvarande bostad
 • bygger en ny rökkanal.

Du behöver åtgärdstillstånd bland annat då du

 • installerar en jordvärmebrunn
 • förnyar avloppsvattensystemet
 • ställer upp ett skyddstak eller en annan konstruktion
 • ändrar byggnaden till det yttre (fasadåtgärd).

Du behöver ett tillstånd för miljöåtgärd då du fäller ett eller flera träd eller då du utför markbyggnadsarbeten på ett detaljplaneområde eller på ett generalplaneområde, om det finns en bestämmelse om det i generalplanen.

Om du vill riva en gammal byggnad ber vi dig vänligen anmäla detta till byggnadstillsynsbyrån. Rivningen kan vara tillståndspliktig.

Ytterligare uppgifter om tillståndspliktiga byggåtgärder finner du i Lovisa stads byggnadsordningbyggnadsordningen för Lappträsk kommun och i markanvändnings- och bygglagen (125 §, 126 §,127 § och 128 §) samt i markanvändnings- och byggförordningen (62 §).