Planläggning och markanvändning

På följande sidor kan du bekanta dig närmare med bland annat aktuella planläggningsobjekt, fastighets- och tomtärenden samt stadens karttjänster.

Man bildade stadsplaneringsavdelningen 2018 av före detta planläggnings- och arkitektbyrån och byrån för fastighetsdata och geografisk information. Stadsplaneringsavdelningen ansvarar bland annat för planering av stadsbilden och markanvändningen, planläggning, förvaltning av markegendom, markpolitik, uppdatering av baskartan, fastighetsförrättningar och utveckling av geografisk information.

Stadsplaneringsavdelningen sköter

  • detaljplanering
  • generalplanering och planering av stadsmiljön med dess utredningar
  • undantagslovs- och stranddetaljplaneärenden
  • ärenden gällande byggande på områden som är i behov av planering
  • styrning av stadsbilden och byggandet
  • styrning av arkitekturen i de byggnader som staden låter bygga.
  • fastighetsförrättningar
  • tomtindelningar
  • huvudanvändaruppgifterna av stadens kart- och fastighetsprogram samt för fastighetsmätningsförrättningar och byggnadstillsynsmätningar
  • upprätthållandet av stadens fastighetsregister och kartverk.