Planläggning och markanvändning

På följande sidor kan du bekanta dig närmare med bland annat aktuella planläggningsobjekt, fastighets- och tomtärenden samt stadens karttjänster.

Planläggnings- och arkitektbyrån har som uppgift att planmässigt styra samhällsstrukturen. Målet är att producera och upprätthålla en högklassig bebyggd miljö, som erbjuder alternativa bostads-, arbetsplats- och rekreationsområden åt invånarna.

Planläggnings- och arkitektbyrån sköter

  • detaljplanering
  • generalplanering och planering av stadsmiljön med dess utredningar
  • undantagslovs- och stranddetaljplaneärenden
  • ärenden gällande byggande på områden som är i behov av planering
  • styrning av stadsbilden och byggandet
  • styrning av arkitekturen i de byggnader som staden låter bygga.

Byrån för fastighetsdata och geografisk information (tidigare GIS-byrån) producerar tjänster inom besittning av markegendomen, bildandet av fastigheter samt  geografiska uppgifter.

Byrån ansvarar för

  • fastighetsförrättningar
  • tomtindelningar
  • huvudanvändaruppgifterna av stadens kart- och fastighetsprogram samt för fastighetsmätningsförrättningar och byggnadstillsynsmätningar
  • upprätthållandet av stadens fastighetsregister och kartverk.