Utredning om servicenätet

I bakgrunden för minskningen av skol- och daghemsnätet ligger stadsfullmäktiges beslut från 11.12.2019 om budgeten för 2020, enligt vilket anslag inte beviljas för upprätthållandet av det nuvarande skol- och daghemsnätet efter 1.8.2020, utan stadens utgiftsutveckling måste anpassas till de minskande inkomstflödena och minskningen i antalet barn.

I praktiken torde beslutet innebära att verksamheten på Teutjärven koulu avskaffas och att undervisningen av eleverna flyttas till Kirkonkylän koulu samt att Kyrkoby skola avskaffas och att undervisningen av eleverna flyttas till Forsby skola. Ovannämnda skolor var angivna som objekt för sparåtgärder på föredragningslistan 25.9.2019 för nämnden för fostran och bildning.

Minskningen av servicenätet torde även beröra två daghem: Kuggom daghem och Leikkis / Lekgården. Verksamheten i dessa skulle flyttas till daghemmen i centrum och till Forsby daghem. Avskaffningen av Kuggom daghem innebär att ordnandet av morgon- och eftermiddagsvård för förskoleeleverna i Haddom skola måste funderas på nytt.

Processen som siktar på att minska servicenätet innefattar höranden, konsekvensbedömningar och nedtecknandet av åsikter. I februari begär man skriftliga åsikter, berättelser och skrivelser av personerna som berörs av och som är intresserade av processen. Även bedömningen av konsekvenser som riktar sig till barn utreds i februari. Frågeformulären som använts i barnkonsekvensanalysen finns på sidan till höger. I anknytning till processen begärs utlåtanden av stadens olika verksamhetsorgan.

Det planerades ett tillfälle för hörande, öppet för alla 16.3.2020 klockan 18 i Lovisavikens skola, men på grund av den rådande koronakrisen blev tillfället inhiberat. Hörandet ordnades 31.3.2020 som Skype-tillfälle. En utskriven text på bandingen av tillfället finns att läsa på sidan till höger.

En frågor och svar-del finns publicerad på stadens webbplats där de framförda skriftliga frågorna och kommentarerna om minskandet av servicenätet finns.