Stadsfullmäktige

Antalet ledamöter i stadsfullmäktige är 35 under åren 2021–2025. Den nya fullmäktigeperioden började 1.8.2021.

Stadsfullmäktiges mötesdatum år 2023

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 15 mars
 • 19 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober (datumet har ändrats)
 • 15 november
 • 13 december

Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt utövar kommunens beslutanderätt.

Fullmäktige fattar beslut om

1) kommunstrategin,

2) förvaltningsstadgan,

3) budgeten och ekonomiplanen,

4) principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv,

5) de mål för verksamheten och ekonomin som sätts upp för affärsverk,

6) grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten,

7) grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen,

8) de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer,

9) ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld,

10) valet av ledamöter i organ, om inte något annat föreskrivs nedan,

11) grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner,

12) valet av revisorer,

13) godkännande av bokslutet och ansvarsfrihet,

14) annat som fullmäktige enligt gällande bestämmelser eller föreskrifter ska besluta om.