Nämnder och sektioner

Den nya fullmäktigeperioden började 1.6.2017.

Nya stadsfullmäktige sammanträdde första gången 7.6.2017. På det första mötet valde fullmäktige ledamöter till nämnderna och sektionerna. Nämndernas och sektionernas ledamöter och ersättare hittar du på ifrågavarande nämnds egna sida.

I och med Lovisa stads organisationsförändring förnyades även en del av nämnderna och sektionerna den 1.1.2019.