Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna för Lovisa stads förtroendeorgan publiceras i regel på stadens webbplats före förtroendeorganens möten.

Stadsstyrelsen sammanträder i regel varannan måndag. Mötets föredragningslista publiceras på webbplatsen vanligen onsdagen eller torsdagen före mötet.

Stadsfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden månadens andra eller tredje onsdag. Föredragningslistan publiceras på hemsidan vanligen onsdagen eller torsdagen före mötet.

Förtroendeorganens protokoll publiceras på stadens webbplats efter att de har blivit justerade och översatta. Detta kan ta några veckor. De protokoll som finns officiellt till påseende hittar man på stadens elektroniska anslagstavla. Här kommer du in på anslagstavlan.

Gamla protokoll

Enligt kommunallagen kan kommunerna publicera i protokollen som läggs på nätet endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. Även de ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.

I de gamla protokollen som publicerats på Lovisa stads webbplats före den 1.1.2018 fanns det personuppgifter som inte kunde avlägsnas en åt gången. Staden var därför tvungen att avlägsna alla gamla protokoll från nätsidorna. Protokollen är offentliga och man får fortfarande ett gammalt protokoll vid behov på begäran av antingen kundservicekontoret Lovinfo eller arkivskötare.