Småbarnspedagogiska enheter

I Lovisa finns nio daghem och ett gruppfamiljedaghem, som erbjuder småbarnspedagogik för barn under skolåldern.

I daghemmen och i gruppfamiljedaghemmet ordnas småbarnspedagogik enligt familjernas behov som antingen heltids- eller deltidsvård. Barngruppernas storlek varierar beroende på barnens ålder.

Enheternas öppettider är i allmänhet kl. 6.30 – 17.00, men öppettiderna varierar från enhet till enhet. Noggrannare information finns på enheternas egna sidor och kan fås av respektive enhetsledare inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogik under kvällar, nätter och veckoslut ordnas för barnen i de familjer som på grund av vårdnadshavarnas arbete eller studier behöver det. Tessjö daghem erbjuder kvällsvård under vardagskvällar till klockan 22, Ruukin päiväkoti kvälls- och veckoslutsvård och Forsby daghem erbjuder vård dygnet runt, även under veckoslut.

Att börja inom småbarnspedagogik

Varje barn reagerar individuellt på att börja i småbarnspedagogik.

Faktorer som inverkar på hur barnet anpassar sig är bland annat

– barnets ålder
– tidigare erfarenheter av vård och separering
– längden på vårddagen
– barnets temperament
– föräldrarnas tillit till personalen.

 

För att vi på bästa möjliga sätt ska kunna möta ert barn och skapa förutsättningar för en trygg och trevlig början inom småbarnspedagogik satsar vi på följande delområden:

  • Egenvårdare. Varje barn får en egenvårdare. Vårdarens viktigaste uppgift är att vara närvarande under de första vårddagarna, att bekanta sig med barnet och trösta barnet, om barnet oroar sig över något.
  • Hembesök. Hembesöket erbjuder er föräldrar en unik möjlighet att berätta om ert barn. Ert barn får träffa egenvårdaren för första gången i en omgivning som är trygg och bekant för barnet. För egenvårdaren ger hembesöket värdefull information och en möjlighet att bygga upp ett förtroendefullt förhållande till er föräldrar och barnet.
  • Mjuklandning. Under mjuklandningen bekantar sig ert barn med daghemmet tillsammans med er. Mjuklandningen kan variera mellan en till två veckor beroende på barnets behov och personlighet. Mjuklandningen är i första hand avsedd för att barnet ska känna sig tryggt i daghemmet och få öva sig på att vara separerat från er föräldrar. Ni föräldrar får bekanta er med daghemmets dagliga verksamhet och rutiner.