Beslutsfattande

Det högsta beslutsfattande organet i Lovisa är stadsfullmäktige med 35 ledamöter.

En kommuns uppgifter definieras i grundlagen och i kommunallagen. Enligt grundlagens elfte kapitel har kommunerna självstyrelse och beskattningsrätt. I alla kommuner ska finnas ett kommunfullmäktige, en kommunstyrelse, en kommundirektör och en revisionsnämnd.

Fullmäktige kan dessutom tillsätta nämnder som lyder under kommunstyrelsen eller utskott för skötseln av uppgifter av bestående natur, direktioner för skötseln av affärsverk eller andra uppgifter, sektioner i kommunstyrelsen, nämnder, utskott och direktioner.

Kommunstyrelsen, och med stöd av ett fullmäktigebeslut även andra organ, kan tillsätta en kommitté för att sköta en viss uppgift.

Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år av kommunens invånare.