Arbeten som utförs på gator och allmänna områden

På de här sidorna hittar du blanketter som du ska använda när du ansöker om följande anmälningar, avtal och beslut:

 • Anmälan om arbeten som utförs på gator och andra allmänna områden. Behövs för följande arbeten:
  • grävningsarbeten
  • arbeten som behöver avgränsning av en del av gata eller allmänt område till byggnadsplats
  • anslutning av vattenledningar, el, fjärrvärme och avlopp
  • resning av byggnadsställningar på gata
  • lyftning som sker från gata
  • förvaring av lastflak eller arbetsbaracker på gata
  • skottning av snö från taket ner på gata.
 • Inhägnande av gatu- eller annat allmänt område. Behövs alltid för inhägnad av gatu- eller annat allmänt område då du inhägnar en del av ett gatu- eller allmänt område för utförande av arbeten.
 • Beslut om tillfällig trafikomläggning. Behövs alltid då du har behov av att lägga om trafiken.

Anmälan om arbeten som utförs på gator och andra allmänna områden

Den som är ansvarig för arbetet, det vill säga uppdragsgivaren, bär ansvaret för att lämna in anmälan. När entreprenören, det vill säga den som ansvarar för arbetsplatsen, lämnar anmälan ska uppdragsgivaren befullmäktiga entreprenören (bifoga till anmälan en kopia av fullmakten).

Gör så här:

 • Anteckna i början av blanketten vilket beslut eller vilken anmälan du ansöker om. De bilagor som behövs vid ansökan är i blanketten antecknade vid ifrågavarande anmälan eller beslut.
 • Lämna in anmälan senast 21 dygn före du planerat inleda arbetet. Du kan sätta igång arbetet genast när staden har gett sitt samtycke till att arbetet inleds.
 • Följ stadens instruktion ”Anvisningar och bestämmelser för arbeten som utförs på gator och andra allmänna områden”.
 • Lämna in bilagorna i pdf-, jpg- eller tiff-format.
 • Lämna in anmälan och bilagor antingen i pappers- eller elektronisk form till
  Jim Maukkonen
  Lovisa stads tekniska depå
  Borgågatan 11
  07900 Lovisa
  E-postadressen har formen fornamn.efternamn@loviisa.fi.

Staden tar ut en separat fastställd avgift för anmälan om arbete som utförs på gata.

Dessutom kan staden också ge andra anvisningar och bestämmelser för utförandet av arbetena. Då du lämnar en anmälan förbinder du dig att följa arbetsanvisningarna och de villkor som angetts, samt att bära ansvar för all skada och allt men som arbetet förorsakar staden eller en tredje part.

Inhägnande av gatuområde

Gör så här:

 • Lämna in den ifyllda och undertecknade blanketten till stadens byggnadstillsynsbyrå.
 • Gör din ansökan i god tid innan du inleder det planerade arbetet.

Sökanden förbinder sig att följa givna villkor och arbetsanvisningar och att svara för alla skador och olägenheter som arbetet förorsakar staden eller tredje part. Avgiften bestäms i enlighet med den taxa som är i kraft i staden.

Beslut om tillfällig trafikomläggning

Skicka en skriftlig ansökan per post till adressen

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur
PB 77
07901 Lovisa

eller per e-post till adressen tekninen@loviisa.fi.