Avgifter

Byggherren eller den som vidtar en byggåtgärd är skyldig att erlägga en avgift för inspektions- och tillsynsuppgifter som är nödvändiga för att fullfölja byggnadsarbetet.

Byggherren eller den som vidtar en åtgärd är skyldig för sådana inspektions- och tillsynsuppgifter som är nödvändiga för att fullfölja byggnadsarbetet erlägga till
kommunen en avgift vars grunder bestäms i denna taxa med stöd av markanvändnings- och bygglagen (145 § MBL) samt med stöd av andra bestämmelser.

Avgifterna som är fastställda på basis av denna taxa är inte momsbelagda.

Byggnadstaxa 2013 giltig t.o.m. 31.1.2022

Byggnadstaxa början 1.2.2022