Tillstånds- och anmälningsfrågor

Miljövårdsmyndigheten i Lovisa stad fattar olika beslut samt behandlar ansökningar och anmälningar utgående från bland annat miljöskyddslagen, marktäktslagen, avfallslagen, vattenlagen, lagen om vattentjänster, naturvårdslagen, miljöskyddslagen för sjöfarten terrängtrafiklagen, sjötrafiklagen och lagen om friluftsliv eller förordningar som getts med stöd av dessa.

Miljövårdsbyrån ger råd till sökande i frågor som gäller tillstånd och anmälningar. Information om tillstånds- och anmälningsförfaranden finns även på miljöförvaltningens sidor.

Miljövårdsmyndighetens uppskattade behandlingstid för centrala ärenden:

Förvaltningsbeslut som fattas med stöd av miljöskyddslagen (527/2014):

  • miljötillstånd (8 kap. i miljöskyddslagen) 5-10 månader
  • undantag från kravet att behandla hushållsavloppsvatten (157 § i miljöskyddslagen) 2-3 månader
  • undantag från miljöskyddsföreskrifterna (202 § 3 mom. i miljöskyddslagen) 1-2 månader.

Förvaltningsbeslut som fattas med stöd av lagen om vattentjänster (119/2001):

  • befrielse från anslutningsskyldigheten (11 § i lagen om vattentjänster) 2-3 månader.

Förvaltningsbeslut som fattas med stöd av marktäktslagen (555/1981):

  • marktäktstillstånd: 6-12 månader.