Allmänt om dagvatten och avgifter

Samlat inkomna frågor om dagvatten och svar på dem.

Vad är dagvatten för något och varför tas en avgift ut för det?

Dagvatten är regn- eller smältvatten som leds bort från markytan, byggnaders tak och andra motsvarande ytor. Även dräneringsvattnet (täckdikesvattnet) vid byggnadernas grunder är dagvatten.

Dagvattensystemet består av avloppsnätet för dagvatten, dikesnätet, olika konstruktioner för fördröjning av dagvatten, sänkor och trummor.

Med dagvattenavgiften täcker man kostnaderna för bortledning av dagvatten från allmänna områden såsom gatu- och parkområden samt fastigheter. Sådana kostnader uppstår till exempel då man bygger och underhåller avloppsnät för dagvatten, dikesnät och olika fördröjningskonstruktioner. Alla fastigheter belägna på verkningsområdet för dagvattensystemet har nytta av dagvattensystemet.

Vad är en dagvattenavgift för något och vad baserar den sig på?

Lagstiftningen om dagvattenhantering ändrades i och med reformen av markanvändnings- och bygglagen samt lagen om vattentjänster år 2014. Dagvattenhanteringen överfördes i sin helhet till kapitel 13a i markanvändnings- och bygglagen, där det fastställs nya uppgifter för kommunen. Ansvaret för att ordna hanteringen av dagvatten inom detaljplaneområde överfördes till kommunen.

Stadsfullmäktige fattade beslut om att ta i bruk dagvattenavgiften 19.9.2018.

Tidigare var dagvattenavgiften innefattad i avloppsvattenavgiften, och en del av dagvattenkostnaderna betalades med skattemedel.

Ibruktagandet av dagvattenavgiften har en sänkande inverkan på avloppsvattenavgifterna. Förändringen bidrar dessutom till mer transparenta avgifter och bättre riktade intäkter.

Varför tas avgiften ut trots att jag inte ingått ett avtal om dagvatten?

Dagvattenavgiften är en offentligrättslig avgift. Debiteringen grundar sig på inte på avtal utan på lagstiftning. Staden ansvarar enligt markanvändnings- och bygglagen och genom stadsfullmäktiges beslut för dagvattenhanteringen, inklusive avloppsnätet. Avgiften gäller alla fastigheter inom verkningsområdet för dagvattensystemet, och inget avtal krävs för att ta ut avgiften.

För vad används dagvattenavgiften?

Dagvattenavgiften används för att planera, bygga och underhålla dagvattensystemen. Till dagvattensystemet hör förutom dagvattenavloppen de diken, stadsbäckar och dagvattentrummor som finns på det detaljplanerade området.

Vem ska underhålla dagvattensystemet på allmänna områden?

Ansvaret delas mellan staden och fastighetens ägare eller innehavare såsom stadgas i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden.

Fastighetens ägare eller innehavare berörs av skyldigheten att hålla rent, vilket bland annat innebär avlägsnande av löv, jord och skräp från dagvattenbrunnarnas galler samt avlägsnande av material som orsakar tilltäppningsrisk vid dikestrummornas öppningar.

Fastighetens ägare eller innehavare berörs också av skyldigheten för vinterunderhåll, vilken bland annat innebär att rännstenen bredvid trottoaren, takrännan, dikestrummorna samt dagvattenbrunnarnas galler ska hållas fria från snö och is. Att sköta och underhålla tomtanslutningen och hålla dikestrummorna öppna hör till fastighetens ägare eller innehavare.

På stadens webbplats finns närmare information om ansvarsfördelningen då det gäller renhållningsskyldighet och skyldighet för vinterunderhåll.

Faktura för dagvattenavgift

Hur faktureras dagvattenavgiften?

Dagvattenavgiften faktureras en gång om året. Dagvattenavgiften faktureras den som äger en fastighet eller som förvaltar stadens tomt med stöd av ett arrendeavtal inom verkningsområdet för dagvattensystemet.

Varför får jag flera fakturor som berör samma objekt? Varför varierar storleken på avgiften i vissa av fallen?

Om till exempel egnahemshuset och dess gårdsområde är belägna på flera fastigheter, skickas en egen dagvattenavgift för varje fastighet. Man kan undgå att betala flera avgifter genom att ansöka om ändring av tomtindelningen och styckning av tomten till en fastighet. Mer information finns på stadens webbplats.

Vem får fakturan för dagvattenavgiften?

Fakturan riktas till fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren, om fastigheten finns i stadens tomtarrendesystem. Staden har inte tillgång till uttömmande uppgifter om andra arrenderingar. Om fastigheten har flera ägare riktas fakturan enbart till en part. Om det är fråga om en fastighetsinnehavare eller en arrendeområdesinnehavare, riktas dagvattenavgiften till den som enligt tomtarrendesystemet är fakturamottagaren. Om det är fråga om en fastighetsägare riktas avgiften till en part i följande ordning:

  1. om parten bor på den adress där fastigheten är belägen
  2. partens ägarandel är störst
  3. partens adress är känd
  4. partens adress är inte utländsk
  5. partens efternamn i alfabetisk ordning
  6. partens förnamn i alfabetisk ordning.

Varför fick jag en faktura för en fastighet som jag sålt eller inte äger?

Fakturan riktas till fastighetsägaren enligt situationen på den tidpunkt då faktureringsuppgifterna insamlades. Fakturan skickas till ägarens officiella adress.

Om uppgifterna som används vid faktureringen är felaktiga, lönar det sig att göra en anmärkning om saken, för då kan felet vid behov korrigeras utifrån redogörelsen.

Om den som köpt fastigheten inte låtit stycka det outbrutna området, har fakturan riktats till fastighetsägaren och inte till ägaren av det outbrutna området. Om detta är fallet ska man göra en anmärkning, för då kan saken korrigeras utifrån redogörelsen.

Jag äger flera fastigheter. Varför kan jag inte få dagvattenavgifterna för alla mina fastigheter på en faktura?

Tyvärr möjliggör vårt faktureringssystem inte att fakturor sammanslås. Meningen är att utveckla systemet så att det framöver skulle vara möjligt att sammanslå fakturor.

Måste dagvattenavgiften betalas om den har ett fel?

Dagvattenavgiften är en offentligrättslig avgift och direkt utsökbar utan domstolsbeslut. För en förfallen faktura ska man betala gällande dröjsmålsränta och påminnelsekostnaderna för skickandet av en skriftlig betalningsuppmaning.

Om en skriftlig anmärkning framställts angående dagvattenavgiften avbryts eventuella indrivningsåtgärder. Med anledning av anmärkningen fattas ett tjänsteinnehavarbeslut och till den betalningsskyldiga skickas en ny, korrigerad dagvattenavgift.

Uppenbara register- och faktureringsfel rättas och en ny, korrigerad faktura skickas.

Frågor i anknytning till fastigheter

Vad är en fastighet?

En fastighet är en i fastighetsregistret förtecknad separat fast egendom som består av ett mark- och/eller vattenområde med tillhörande byggnader och fasta anordningar.

Vad är ett detaljplanerat område? Ligger mitt hus på detaljplanerat område?

Det detaljplanerade området finns till största delen utmärkt i stadens karttjänst.

Närmare uppgifter om planområden kan man höra sig för hos stadsplaneringsavdelningen.

Vad är verkningsområdet för dagvattensystemet?

Enligt stadsfullmäktiges beslut (19.9.2018 § 88) består verkningsområdet för dagvattensystemet av detaljplaneområdet.

Hur stor är min fastighets yta?

Fastighetens yta finns angiven på fastighetsskattefakturan eller på arrendefakturan för fastigheten. Då man talar om fastighetens yta hänvisar man till markytan, inte till ytan för de byggnader som finns på fastigheten.

Varför är användningsändamålet för fastigheten fel?

För dagvattenavgiften används primärt det användningsändamål som fastställts för fastigheten i detaljplanen. Ibland stämmer dock användningsändamålet i planen inte överens med verkligheten, utan det kan exempelvis finnas ett egnahemshus på en industri- eller radhustomt. Felaktiga användningsändamål som anmäls korrigeras och den slutliga fakturan bestäms utifrån det verkliga användningsändamålet.

På tomten kan det även finnas flera byggnader vars användningsändamål varierar till exempel så att det på samma fastighet finns förutom ett egnahemshus även en liten verkstad eller dylikt. Dylika situationer granskas fall för fall så att dagvattenavgiften i regel bestäms enligt tomtens huvudsakliga användningsändamål.

Varför behöver vårt husbolag betala en mångdubbel dagvattenavgift?

Vissa radhus- och flervåningshusbolags byggnader ligger på flera olika tomter, så en egen dagvattenavgift tas ut för varje tomt i enlighet med taxan. Husbolaget kan undvika detta genom att ansöka om att tomtindelningen ändras. Detta förutsätter att tomterna är belägna på samma planområde och att samma planbestämmelser gäller för tomterna.

Varför behöver jag betala dagvattenavgift för en fastighet eller del av fastighet som i detaljplanen är angiven som park?

För att kunna genomföra detaljplanen måste det område som angivits som park vara i stadens ägo.

Finns det ett dagvattenavlopp på min tomt? Kan man ansluta sig till dagvattennätet på mitt område?

Man kan höra sig för på kundservicekontoret Lovinfo var dagvattenledningarna är placerade.

Tyvärr finns kartan över ledningarna inte tillgänglig på webben.

I vissa fall kan fastigheten också anslutas till det öppna hanteringssystemet som är en del av stadens dagvattennät. Till detta system hör bland annat diken, våtmarker och dammar. Anslutningsställena behandlas i samband med bygglovet eller i samband med ett annat tillstånd som man senare ansöker om för fastigheten.

Hur ska man gå till väga om man vill ansluta sin fastighet till dagvattenavloppet?

För ansluta sin fastighet till dagvattenavloppet behöver fastighetsägaren först utreda förutsättningarna för att ansluta fastigheten till dagvattenavloppet och utarbeta en plan för avledningen av fastighetens dagvatten.

Planen skickas till vattenaffärsverket. Efter detta kan fastighetsägaren konkurrensutsätta arbetet, skaffa de tillstånd som behövs och utföra grävarbetena på tomten och gatuområdet.

Hur riktas dagvattenavgiften?

Vem gäller dagvattenavgiften?

Dagvattenavgiften tas ut för alla fastigheter inom dagvattensystemets verkningsområde även om det inte skulle finnas ett dagvattenavlopp på området eller om fastigheten i fråga av någon orsak inte kan anslutas till ett existerande dagvattenavlopp. Även diken, stadsbäckar och dagvattentrummor är del av dagvattensystemet för vars underhåll avgiften tas ut.

Varför ska man betala en dagvattenavgift om man infiltrerar dagvattnet på tomten och inget vatten hamnar utanför tomten?

Dagvattnet stannar inte kvar endast på tomten, utan det går också ner i diken eller avlopp på området, alltså in i det dagvattensystem som staden har hand om. Med dagvattenavgiften täcker man kostnaderna för systemet och dräneringen av allmänna områden såsom gator och parker.

Varför gäller dagvattenavgiften inte glesbygdsområden?

Enligt markanvändnings- och bygglagen ansvarar kommunen för hanteringen av dagvatten på detaljplaneområden. Staden har ingen skyldighet att hantera dagvattnet i glesbygdsområden, det vill säga utanför detaljplaneområdet.

Varför fick vi en faktura trots att det inte finns något dagvattenavlopp på området?

Avgiften täcker i huvudsak underhåll och byggande av det dagvattensystem som tjänar detaljplaneområdet. Avgiften påverkas inte av om områdets dagvattenhantering sköts med avlopp, öppna diken eller andra lösningar.

Varför måste jag betala dagvattenavgift fastän jag har utfört dagvattensanering på min fastighet, täckdikat och installerat dagvattenavlopp och inget vatten går från fastigheten till spillvattenavloppet?

Enligt lagen om vattentjänster får dagvatten inte ledas in i spillvattenavloppet. Därför har vattenverket redan tidigare ålagt fastighetsägarna att ansluta sin fastighet till dagvattenavloppet i stället för spillvattenavloppet. Det dagvatten som leds in i dagvattenavloppet leds in i stadens dagvattensystem, och det är för underhållet av detta system som dagvattenavgiften tas ut.

Dagvattenavgiften är en avgift som kommunen fastställt. Avgiften baserar sig på det faktum att fastigheten är belägen på detaljplaneområdet, och det är inte möjligt att få befrielse från avgiften. Avgiften gäller alla fastigheter på detaljplaneområdet oberoende om dagvattnet leds ut i vattendrag, i marken genom infiltration, i dike eller dagvattenavlopp.

Jag har beviljats befrielse från att ansluta min fastighet till dagvattennätet enligt lagen om vattentjänster. Hur beaktas befrielsen för min del i dagvattenavgiften?

Hanteringen av dagvatten överfördes från lagen om vattentjänster till markanvändnings- och bygglagen 2014. Den tidigare befrielsen från anslutningen till dagvattensystemet enligt lagen om vattentjänster påverkar inte den dagvattenavgift som tas ut, eftersom den tas ut för alla fastigheter inom det detaljplanerade området. Avgiften tas ut även i sådana fall då fastigheten av någon orsak inte kan anslutas till områdets dagvattenavlopp.

Vart ska tomtens vatten ledas om det inte finns något dagvattenavlopp?

Tak- och täckdikesvattnet från tomtens byggnader kan till exempel ledas till en infiltrationsbrunn eller en dräneringskista som byggs på tomten. De lösningar som genomförs på tomten påverkar inte dagvattenavgiften.

Enligt lagen om vattentjänster är det förbjudet att leda in dagvatten i spillvattenavloppet.

Hanteringen av dagvatten behandlas i samband med bygglovet eller ett annat tillstånd som man senare ansöker om för fastigheten.

Tas dagvattenavgift ut i andra kommuner än Lovisa?

Dagvattenavgifter har tagits i bruk på flera orter efter ändringen av lagen om vattentjänster 2014, bland annat i Ackas, Mäntsälä, Fredrikshamn och Kotka.

I Finland är den offentligrättsliga dagvattenavgiften för egnahemshus i medeltal 52 euro per år (medeltal för de kommuner som tagit dagvattenavgiften i bruk). Den genomsnittliga årliga avgiften för radhus är cirka 275 euro, för flervåningshus knappt 500 euro och för affärs- och industribyggnader cirka 740 euro.