Kulturunderstöd

KULTURUNDERSTÖDEN 2021

VÅRENS KULTURBIDRAG – ansökningstid i mars 2021

Välfärdsnämnden beviljar kulturbidrag av två slag varje vår:
– allmänna bidrag för föreningar
– projektbidrag för föreningar, arbetsgrupper och privatpersoner.

Allmänna bidrag beviljas för att stöda verksamhetsplanenlig verksamhet vad gäller registrerade föreningar som är baserade i Lovisa och som idkar kulturverksamhet. Av föreningens stadgar ska framgå att kulturverksamheten utgör föreningens huvudsakliga verksamhet. Bidraget beviljas för pågående kalenderår. Ifall en förenings, vars hemort är annan än Lovisa, verksamhet riktas på Lovisa kan välfärdsnämnden enligt eget övervägande bevilja bidrag till föreningen. 

Projektbidrag kan ansökas av Lovisabaserade registrerade eller oregistrerade föreningar, grupper och privatpersoner som idkar kulturverksamhet. Projektbidrag kan beviljas för att genomföra ett särskilt evenemang som verkställs under en given tidpunkt eller ett annat projekt som kan anses utgöra kulturverksamhet (till exempel utställningar, konserter, teaterföreställningar och andra dylika produktioner). Av ansökan om projektbidrag ska tydligt framgå evenemangets eller projektets tidpunkt, innehåll, kostnader och finansiering. Då det beslutas om bidraget beaktas det hur allmännyttigt evenemanget eller projektet är och hur det kompletterar kulturutbudet i Lovisa. Premissen är att producera kulturverksamhet för kommuninvånarna i Lovisa stad. I undantagsfall kan välfärdsnämnden bevilja bidrag även för att framföra Lovisarelaterat kulturutbud utanför staden om nämnden anser att detta bringar Lovisa positiv synlighet.

Dessutom reserverar nämnden ett mindre anslag (cirka 10 % av årets bidragsanslag) som särskilt bidrag som delas ut varje höst. Höstbidragen är avsedda till projektbidrag för mindre projekt som äger rum under tiden november-mars. Ansökningstiden är i oktober.

Ansökan om understöd publiceras på stadens webbplats www.loviisa.fi och i stadens officiella annonseringstidningar. Ansökan om understöd ska göras på välfärdsnämndens blankett för ansökan om understöd. Ansökningsblanketter fås från stadens kundservice Lovinfo eller på stadens webbplats.

Vårens ansökningar bör vara inlämnade inom utsatt tid. Obs! Ansökningsblanketten kan ej fyllas i och skickas elektroniskt. Försenade ansökningar beaktas inte.

Bidragsansökningarna kan lämnas i postlådan vid centralen för bildning och välfärd, belägen vid centralens bakdörr på innergården, Mariegatan 12 A. Postlådan töms dagligen.

Ansökningarna kan även skickas per post: Lovisa stad, Välfärdsnämnden, PB 77, 07901 Lovisa

Beslutet skickas elektroniskt.

För evenemang som stöds av välfärdsnämnden förutsätts att det i annonser och marknadsföring nämns att Lovisa stad har understött evenemanget.

Kriterier för beviljande och anvisningar för ansöikan av kulturbidrag:

Länk till www sidan Direktiv 

Ansökningsblankett i word-format: Hakemuslomake_Ansökningsblankett2020

Ansökningsblankett i pdf-format: Hakemuslomake_Ansökningsblankett2020