Kulturunderstöd

KULTURUNDERSTÖDEN 2023

VÅRENS KULTURBIDRAG 2023 – ansökningstid i mars 

Välfärdsnämnden beviljar kulturbidrag av två slag varje vår:
– allmänna bidrag för föreningar
– projektbidrag för föreningar, arbetsgrupper och privatpersoner.

Allmänna bidrag beviljas för att stöda verksamhetsplanenlig verksamhet vad gäller registrerade föreningar som är baserade i Lovisa och som idkar kulturverksamhet. Av föreningens stadgar ska framgå att kulturverksamheten utgör föreningens huvudsakliga verksamhet. Bidraget beviljas för pågående kalenderår. Ifall en förenings, vars hemort är annan än Lovisa, verksamhet riktas på Lovisa kan välfärdsnämnden enligt eget övervägande bevilja bidrag till föreningen. 

Projektbidrag kan ansökas av Lovisabaserade registrerade eller oregistrerade föreningar, grupper och privatpersoner som idkar kulturverksamhet. Projektbidrag kan beviljas för att genomföra ett särskilt evenemang som verkställs under en given tidpunkt eller ett annat projekt som kan anses utgöra kulturverksamhet (till exempel utställningar, konserter, teaterföreställningar och andra dylika produktioner). Av ansökan om projektbidrag ska tydligt framgå evenemangets eller projektets tidpunkt, innehåll, kostnader och finansiering. Då det beslutas om bidraget beaktas det hur allmännyttigt evenemanget eller projektet är och hur det kompletterar kulturutbudet i Lovisa. Premissen är att producera kulturverksamhet för kommuninvånarna i Lovisa stad. I undantagsfall kan välfärdsnämnden bevilja bidrag även för att framföra Lovisarelaterat kulturutbud utanför staden om nämnden anser att detta bringar Lovisa positiv synlighet.

Ansökan om understöd publiceras på stadens webbplats www.loviisa.fi och i stadens officiella annonseringstidningar. Ansökan om understöd ska göras på välfärdsnämndens blankett för ansökan om understöd. Ansökningsblanketter fås från stadens kundservice Lovinfo eller på stadens webbplats.

Ansökningen bör vara inlämnad till kundservicekontoret Lovinfo inom utsatt tid. Obs! Ansökningsblanketten kan ej fyllas i och skickas elektroniskt. Försenade ansökningar beaktas inte.

Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, öppet må–fre kl. 9–16
Lovisa stad, Välfärdsnämnden, PB 77, 07901 Lovisa

Beslutet skickas elektroniskt.

För evenemang som stöds av välfärdssnämnden förutsätts att det i annonser och marknadsföring nämns att Lovisa stad har understött evenemanget.

Kriterier för beviljande och anvisningar för ansökan av kulturbidrag:

Länk till www sidan Direktiv 

Ansökningsblankett i word-format: Hakemuslomake_Ansökningsblankett2022

Ansökningsblankett i pdf-format: Hakemuslomake_Ansökningsblankett2022