Lokala bestämmelser

Lokala bestämmelser behövs för att precisera lagar och förordningar som ofta kan vara mycket allmänna och svåra att tolka.

I Lovisa och Lappträsk utgörs de lokala bestämmelserna av:

  • miljöskyddsföreskrifterna
  • avfallshanteringsföreskrifterna
  • byggnadsordningen.

Miljöskyddsföreskrifterna är kommunvisa och gäller ärenden som det stadgas om i miljöskyddslagen. Målet med miljöskyddsföreskrifterna är att med beaktande av de lokala förhållandena förebygga att miljön förorenas samt avhjälpa och minska skador som förorsakas av förorening.

Avfallshanteringsföreskrifterna kompletterar avfallslagen. Målsättningen är att förebygga den fara och skada för hälsan och miljön som avfallshantering orsakar.

Byggnadsordningen styr vid sidan om lagstiftningen byggandet och markanvändningen i kommunerna. I byggnadsordningen meddelas sådana föreskrifter som förutsätts av de lokala förhållandena och som är nödvändiga med tanke på ett planmässigt och lämpligt byggande, för att kultur- och naturvärden ska kunna beaktas samt för att en bra livsmiljö ska kunna skapas och bevaras.