Planläggning

Planläggningsverksamheten i Lovisa är till sin natur kompletterande och förenhetligande. Särskilt beaktansvärda är de möjligheter som den historiska staden invid havsstranden, de otaliga kulturmiljöerna och byggnadsarvet erbjuder.

Målet med planläggningen är att ordna områdesanvändningen och byggandet.  Då skapas förutsättningar för en bra livsmiljö och att man ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt befrämjar den hållbara utvecklingen.

Målet med planläggningen är att producera och upprätthålla den högklassiga bebyggda miljön, som erbjuder invånarna alternativa bostads-, arbetsplats- och rekreationsområden.

Planläggningen styrs av

  • lagstiftningen
  • stadens egna målsättningar
  • markanvändnings- och bygglagen (MBL) och förordningen (MBF)
  • miljöministeriets rekommendationer.

Särskilt markanvändnings- och bygglagen förpliktar kommunerna att planera markanvändningen. Detaljplanen i och för sig är ett dokument som kan jämföras med lagen och som skall följas vid byggandet.

Planläggningsprocessen:

Planläggningsprocess_Detaljplan

Planläggningsprocess_Generalplan