Anvisningar för huvudritningar

Du ska bifoga huvudritningarna till din ansökan om bygglov. Till huvudritningarna hör situationsplanen (i skala 1:500 eller 1:1 000), bottenplaner samt skärnings- och fasadritningar (i skala 1:100 eller 1:50).

Huvudritningarna ska uppgöras i enlighet med punkterna 5.1 och 5.2. i del A2 i Finlands byggbestämmelsesamling.

Planeraren ska underteckna ritningarna.

Du får inte nita ihop eller tejpa ritningskopiorna.
Ritningarna ska ha en faktaruta med uppgifter om byggobjektet, ritningens innehåll, ritningens identifieringsuppgifter och skala.

Fotografier eller reklambroschyrer duger inte som huvudritning.

Situationsplanens innehåll

Situationsplanen (skala 1:500 eller 1:1 000 om byggplatsen är stor) ska innehålla åtminstone

 • byggplatsens gränser och deras mått
 • byggplatsens och angränsande områdens registernummer
 • näromgivningen och byggnaderna utanför
 • byggplatsens gränser angett i behövlig omfattning, dock åtminstone på tio meters avstånd
 • byggnaden som ska uppföras, de befintliga
 • byggnaderna på byggplatsen och/eller de som ska rivas samt deras användningsändamål och våningsyta
 • byggnadens planerade höjdläge och höjdkurvorna för området
 • byggnadens avstånd från tomtgränserna och från övriga byggnader
 • byggnadens avstånd till strandlinjen om
 • byggplatsen gränsar till strand
 • byggnadens huvudmått
 • läge för ut- och infart till byggplatsen
 • anslutning av vatten- och avloppsledningar till det allmänna vatten- och avloppsnätet
 • på område utanför vattentjänstverks ledningsnät visas platsen för dricksvattenbrunn och för anläggning av behandling av avloppsvatten samt utloppet för renat avloppsvatten
 • norr angett med pil.

På detaljplanerat område ska dessutom framföras åtminstone

 • kvarters- och tomtbeteckningarna, gatugränser och övriga områdesgränser samt gatornas och vägarnas namn
 • höjdtal och höjdkurvor för de planerade höjdlägena och höjdförhållandena för tomtens hörn och gränser, för byggnadens knutar samt för olika platser på gårdsområdet
 • officiella och/eller avvägda höjdlägen och höjdförhållanden i den utsträckning där uppgifter finns att tillgå
 • kabelkanaler och kraftledningar som inverkar på placeringen av byggnaden
 • tillträde till gården, arrangemang för fotgängar- och fordonstrafik på fastigheten samt bilplatsregleringar, räddningsvägar, ramper, trappor, stödmurar och staket
 • rum, konstruktioner och platser på gården avsedda för fastighetens bruk, skötsel av avfallshantering och dylikt underhåll
 • planteringar och trädbestånd som ska bevaras, träd som ska fällas och områden som ska planteras samt lekplatser, vistelseområden och bilplatser.