Trafiksäkerhet

Trygghet är en grundläggande rättighet, också i trafiken.

Trafiksäkerheten kan främjas med trafikarrangemang, hastighetsbegränsningar, teknologiska lösningar samt lagar och regler. I sista hand förverkligas tryggheten dock genom allas kunskaper, attityd och åtgärder.

Trafiksäkerhetsarbetet är en del av det lokala säkerhetsarbetet och främjande av invånarnas välfärd. En trygg och trivsam trafikmiljö lockar invånarna till att röra sig till fots och på cykel. Alla fotgängare och cyklister drar nytta av mera vardagsmotion och alla har nytta av att den onödiga biltrafiken minskar.

Trafiksäkerhet eller dess osäkerhet är ett brett tema, som berör och förpliktar nästan alla kommunala funktioner, till exempel

 • planläggning
 • trafikfostran i skolorna
 • arbetsskyddets åtgärder.

Lovisa har fastställt följande mål i fråga om trafikolyckor:

 • I Lovisa dör ingen i trafiken.
 • Antalet personer som skadar sig i trafiken minskar hela tiden.

Lovisa stads mål inom trafiksäkerhetsarbetet:

1. Skoleleverna i Lovisa har en trygg skolväg

Trygghet är en grundrättighet för barn och unga. Föräldrar, de som arbetar med barn och unga samt beslutsfattarna ansvarar för att det är tryggt att växa, röra på sig och utvecklas i barnens omgivning.

Barnens förmåga att självständigt röra på sig utvecklas så småningom.

Skolvägens trygghet främjas av

 • en trygg trafikmiljö
 • användning av säkerhetsanordningar
 • trafikfostran
 • information om barn i trafiken som riktas till alla.

Allt mindre naturlig vardagsmotion ger sig till känna i form av hälsoproblem redan under barndomen. Skolresor till fots eller på cykel ökar den motion som barnen får. De sätt att röra på sig som man anammar som barn kan påverka valen ännu i vuxen ålder.

Huvudansvaret för skolresornas trygghet är hos hemmen och skolan, men även hos centralen för bildning och välfärd och centralen för näringsliv och infrastruktur.

2. Resor till fots och på cykel ökar på ett tryggt sätt

Att gå och cykla är grundläggande sätt att röra på sig. Ett av de viktigaste målen vid utvecklandet av samhällen och trafiksystem bör vara att man ska kunna gå och cykla tryggt.

Miljöer som planeras med tanke på gång och cykling är trivsammare än miljöer som är planerade för bilar och de är mera jämlika för olika befolkningsgrupper.

3. Trafikkulturen i Lovisa är ansvarsfull

Alla i trafiken har sitt ansvar för att trafiken löper tryggt, oberoende av om man rör sig till fots, med cykel, moped eller personbil.

Ansvarsfulla trafikanter

 • beaktar andra
 • följer trafikregler
 • sköter om sitt eget och sitt fordons skick.

Då smarttelefoner och andra mobilapparater har blivit vanligare har också farliga situationer som beror på ouppmärksamhet blivit vanligare i trafiken.

Måttliga hastigheter lämnar spelrum och gör det lättare att förutse vilka avsikter medtrafikanterna har.

I trafiken finns det många, till exempel barn och äldre, som kan ha svårigheter att klara sig och observera andra.

Jämlikhet och trygghet i trafiken främjas av att olika sätt att röra sig beaktas vid planeringen.

4. Seniorernas och handikappades möjligheter att röra sig tryggas

Andelen personer i pensionsåldern ökar kraftigt. I början av 2015 var 16 % (ca 2 500 invånare) av Lovisaborna 70 år eller äldre. Enligt Statistikcentralens prognos kommer deras antal 2030 vara cirka 4 000, en fjärdedel av befolkningen.

Seniorernas näromgivning borde vara tillgänglig och möjliggöra skötsel av ärenden, men också utomhusvistelse. En redig och tillgänglig trafikmiljö underlättar också handikappade och rörelseförhindrade personers vardag.

Närmiljön kan på flera sätt främja äldre personers och handikappades förmåga att röra sig utomhus:

 • bänkar på tillräckligt korta avstånd från varandra
 • lämplig belysning
 • rutter som lämpar sig för hjälpmedel
 • rutter som är väl sandade eller bara vintertid.

Tydliga trafikarrangemang hjälper också äldre förare.

Största delen av de äldre förarna kompenserar de förändringar som åldern för med sig genom att köra på säkra sidan och undvika besvärliga förhållanden.

Äldre förare ska ändå informeras om åldrandets effekter på körförmågan och körandet samt typiska farliga situationer som seniorer råkar ut för och på vilket sätt man kan undvika dem.