Underhåll

Staden svarar för gatornas tekniska underhåll.

Underhållsåtgärder som göra då marken är smulten är reparation av beläggning och skötsel av trafikens styranordningar och av gatumöblerna. På grusvägar är åtgärderna utjämning av ytan och dammbindning.

Fastighetsägaren ska framför en fastighet som gränsar mot gatan hålla körbanan och gångbanan eller en kombinerad gång- och cykelbana ren från löv, skräp och andra lösa föremål. Också en grönremsa eller dike som går vid fastigheten ska skötas. Staden sköter om separata planterade remsor.

Vinterunderhåll

På vintrarna sköter staden om att ploga och sanda gator och kombinerade gång- och cykelbanor. Lovisa stad har indelat gatorna i olika grundklasser. Den första klassen i plogordningen omfattar huvudleder och samlargator, det vill säga viktiga sidogator.

De som bor i husen ska vid sina tomter skotta snön från anslutningar och gångbanor samt vid behov snö som packats vid plogning. Vid behov ska gångbanan framför tomten sandas.


Bild: Ansvar för underhåll och renhållning av gator (Gångbara gator, Miljöministeriets och Kommunförbundets broschyr nov. 2005)

Slåtter och slyröjning

Staden utför slåtter av gaturenarna under sommarsäsongen. Staden röjer sly en gång per sommar.