Hyresbostäder

Lovisa stad har hyresbostäder i Lovisa centrum, Liljendal, Pernå och Strömfors.

Största delen av stadens hyresbostäder tillhör stadens dottersamfund, Lovisa Bostäder Ab och Lovisa Bostadsstiftelse sr.

Bekanta dig med stadens hyresbostäder på Lovisa Bostäders webbplats

Förfrågningar om hyresbostäder och bostadsansökningar

Loviisan Bostäder Ab, Lovisa Hem Ab och Lovisa Bostadsstiftelse sr
Borgågatan 11
07900 LOVISA
e-post: toimisto@loviisanasunnot.fi

Marina Astikainen tfn: 044 735 0547, marina.astikainen@loviisanasunnot.fi

Gisela Forsström tfn: 044 735 0546, gisela.forsstrom@loviisanasunnot.fi

Verkställande direktör Ville Salmi tfn: 044 982 2508

Lovisa Bostäder Ab äger också andelar i Kiinteistö Oy Lov-As (Fredsby) och i Fastighets Ab Lovisa Stenborg Kiinteistö Oy (Märlax). Disponentskapet för dessa sköts av Fastighets Memo.

Fastighets Memo
Mariegatan 22 B 11
07900 LOVISA
tfn: 019 532 271
e-post: toimisto@kiinteistomemo.fi

Du hittar bostadsansökan som en bilaga till höger på denna sida. Ansökan är i kraft tre månader efter dateringen. Behandlingen av din ansökan blir snabbare om du fyllt i blanketten och bilagorna omsorgsfullt. Du kan förnya bostadsansökan genom att kontakta Loviisan Asunnot Oy.

Loviisan Asunnot tar fortlöpande emot ansökningar om bostäder.

Häva hyresavtal

Uppsägningstiden i fråga om hyresavtal räknas från den sista dagen i den kalendermånad, under vilken uppsägningen har skett. När hyresgästen säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden en månad.

När hyresgästen säger upp hyresavtalet ska hyresvärden ges ett skriftligt uppsägningsmeddelande. Den/de som undertecknat hyresavtalet ska underteckna uppsägningsmeddelandet.

När bostaden har tjänat som gemensam bostad för makar men hyresavtalet undertecknats enbart av den ena parten måste makens samtycke bifogas till uppsägningsmeddelandet.

Du hittar uppsägningsblanketten i länkmenyn till höger.

Bostadsbidrag

FPA stöder boende på flera sätt. Du kan vara berättigad till bostadsbidrag.

Mer information om bostadsbidrag och ansökningsinstruktioner hittar du på FPA:s webbplats. Länken till webbplatsen finns i länkmenyn till höger.

Flyttanmälan

Magistraten ska enligt lag alltid anmälas om flyttar och utflyttning ur landet när hemkommunen eller bostaden där har ändrats. Anmälan ska göras senast en vecka efter flytten.

Utifrån den stadigvarande adressen fastställs bland annat beskattningskommunen, röstningsstället och tillgången till vissa socialskyddsrelaterade tjänster.

Flyttanmälan till magistraten och posten gör du lättast via postens webbtjänst. Länken till postens webbtjänst finns i länkmenyn till höger.

God hyressed

I ett gott hyresförhållande vinner båda – hyresgästens hyra hålls rimlig och hyresvärden undviker onödiga kostnader.

Till god hyressed hör även gott grannelag i bostadssammanslutningen. Välmåendet i bostadssammanslutningen utgår ifrån att de boende är intresserade av gemensamma ärenden och beaktar varandra.

Anvisningar om god hyressed hittar du i länkmenyn till höger.

Sedvanligt slitage av bostadslägenheten och städning av bostaden

Hyresgästen ska vårda bostaden omsorgsfullt. I allmänhet svarar hyresvärden för bostadens skick och underhåll. I så fall är hyresgästen inte ansvarig för sedvanligt slitage som beror på normal användning av bostaden.

Hyresvärden ska överlämna bostaden i tomt och städat skick i början av hyresförhållandet. På motsvarande sätt hör det till god hyressed att hyresgästen överlämnar bostaden i gott, tomt och städat skick i slutet av hyresförhållandet.

Du hittar anvisningar till hyresförmedlaren, hyresvärden, hyresgästen och disponenten i länkmenyn till höger.

I uppgörandet av anvisningarna deltog Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Finlands Fastighetsmäklareförbund ry, Suomen Vuokranantajat SVA ry, Vuokralaiset VKL ry och Suomen Kiinteistöliitto ry.

Ordningsregler

Ordningsreglerna innehåller ordningsbestämmelser som gäller de boendes trivsel, hälsa, hemfrid och säkerhet. De är husbolagets gemensamma ”spelregler” som de boende ska följa.

Förutom det som föreskrivs i lagar, förordningar, bolagsordningen och eventuella hyresavtal har husbolaget även egna ordningsregler för att trygga boendetrivseln.

Alla boende ska i sitt uppförande visa hänsyn mot de andra boende och ingen får i onödan störa någon annans boendetrivsel.

Varje boende är förpliktigad att sätta sig in i ordningsreglerna och följa dem samt se till att även familjemedlemmar och gäster följer dem. Alla ska uppföra sig enligt de seder som hör till normal hemfrid.

Bekanta dig med ordningsreglerna i ditt hus. Ordningsreglerna hittas ofta på husets anslagstavla och fås vid behov av disponenten för huset.