Understöd för boende

FPA stöder ditt boende på olika sätt. Vanligtvis får du endast ett slags stöd åt gången för ditt boende. När du ansöker om stöd från FPA, kontrollera först vilken form av stöd för boende du och din familj är berättigad till. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar understöd för boende och byggande.

Stöd för boende

  • Det allmänna bostadsbidraget är avsett för att stödja boendekostnader i hushåll med små inkomster. Du kan få bostadsbidrag för en hyres- eller ägarbostad.
  • Som pensionär kan du få bostadsbidrag för pensionstagare om du bor ensam eller med en make. Om du får änkepension eller studerar kan du välja om du ansöker om bostadsbidrag för pensionstagare eller bostadstillägg som del av studiestödet.
  • Bostadstillägg för studerande är avsett för studerande som bor i en hyres- bostadsrätts- eller delägarbostad och som saknar barn. Om du inte är berättigad till bostadstillägg för studerande och bor exempelvis med ett barn eller i en ägarbostad kan du ansöka om allmänt bostadsbidrag.
  • Bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet är avsett för värnpliktiga. Understödet kan också söka av anhöriga.

Mer information om stöd för boende och anvisningar för bostadsstöd hittar du på FPA:s webbplats. Länken till webbplatsen finns i länkmenyn till höger.

Andra stöd

Understöd för boende och byggande beviljas ur statens medel. Understöden inriktas på reparering av bostadsbeståndet och förbättring av bostadsförhållanden. Understöden beviljas av ARA eller Statskontoret beroende på arten av understöd.

Från och med början av 2017 beviljas reparationsunderstöden av ARA. I praktiken innebär det här att ansökningarna ska lämnas in till ARA. ARA tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av understöden.

Anvisningar och blanketter för ansökan om understöd samt all information om understödsformerna finns på ARAs webbplats. Länken till webbplatsen finns i länkmenyn till höger.

Fram till slutet av 2018 sköter Lovisa stad övervakningen, penningrekvisitioner och utbetalningarna av de understöd staden beviljat innan 1.1.2017.