Handlingar som behövs för ansökan om tillstånd

Ansöknigen med bilagor levereras till Lovinfo eller postas till byggnadstillsynen. Du kan ansöka om bygglov också elektroniskt på stadens e-Tjänst.

Lovinfo

Stadens e-tjänster

Ansökningsblankett

Personbeteckning eller FO-nummer måste anges i ansökningsblanketten (alla ägare måste underteckna eller så måste det finnas fullmakter).

OBS! Varje byggnad behöver en egen blankett för lovansökan samt egna bilagor. Bristfälliga ansökningar tas inte emot!

Tillståndsansökan

Blanketter för befolkningsregistercentralen

RH1-blankett  byggnadsprojektanmälan (OBS! 1 blankett per byggnad)

RH2-lägenhetsuppgifter (vid behov)

RK9-anmälan om avgång av byggnad (rivningslov)

Anmälan åt granne om anhängiggjort bygglov

(133 § 1. mom. i markanvändnings- och bygglagen och 65 § 3. mom. i markanvändnings- och byggförordningen)

Blankett för anmälan åt granne om byggprojekt

Blankett för grannes samtycke om t.ex. byggnadens avstånd från grannens gräns är mindre än tillåtet.

Grannessamtycke

Utredning om ägande- eller besittningsrätten till byggplatsen

 • arrendekontakter för tomten
 • företag eller föreningar: utdrag ur handels- eller föreningsregister samt protokollsutdrag från styrelsemöte

Planer

 • Utdrag ur detalj- eller generalplan – du ska beställa ett utdrag av planen från Lovinfo.
 • Huvudritningar / byggnad, situationsplanen i fyra (4), de övriga i tre (3) serier (ingen remsa för arkivering)
 • Energiutredning
  • Uppgörs enligt del D3/2012, punkt 5.1 i Finlands byggbestämmelsesamling.
  • Utredningen ska uppdateras och huvudplaneraren verifiera den innan byggnaden tas i bruk.
 • Plan för avloppssystemet (utanför vattentjänstverkens avloppsnät)
  • Åtgärdstillstånd ska alltid fyllas i när man söker uppdatering/ändring av avloppsvattensystem
 • Väganslutningstillstånd (om det är fråga om att bygga en ny anslutning direkt till allmän väg)
 • Lagkraftvunnet beslut om undantagslov eller avgörande som gäller planeringsbehov

Ansvariga arbetsledare

(122 och  122 a-f § i markanvändnings- och bygglagen och 73 § i markanvändnings- och byggförordningen)

Ansökningsblankett för ansvarig arbetsledare

 •   Ansvarig arbetsledare
 •   Arbetsledare för installation av fastighetens vatten- och avloppsanordningar
 •   Arbetsledare för installation av fastighetens ventilationsanordningar
 •   Arbetsledare för annat specialområde (till exempel jordvärme).

Huvudplanerarens granskningslista

Redovisning av hantering av bygg-och rivningsavfall

Byggnadstillsynen kan vid behov kräva även övriga utredningar som är nödvändiga för avgörandet av ansökan.